รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา COVID-19

Thai version

pdf (1MB)

Download

รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา COVID-19

January 11, 2022

รายงานฉบับนี้เป็นคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น