แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19

Thai version

pdf (1MB)

Download

แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19

January 11, 2022

แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19 ได้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ ทบทวน และ ปรับแผนที่มีอยู่เองได้ และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการตามแผนฯ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถประเมินความเสี่ยงในเหตุการณ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

*The report is available in Thai only.