Zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici? – Rezultati istraživanja

Zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici? – Rezultati istraživanja

15. March 2023.

Istraživanje pruža uvid u uzroke nedovoljnog prijavljivanja nasilja u porodici kome su izložene žene, posebno žene koje doživljavaju ili su u opasnosti od višestruke diskriminacije. Mapirane su  prepreke (fizičke, tradicionalne, kulturne, društvene i lične) koje sprečavaju žene da traže pomoć od institucija ili službi podršku, ali i faktori koji podstiču žene da prijave nasilje u porodici.

Prepoznajući složenost problema nasilja u porodici i njegove moguće teške posledice, istraživanje predstavlja važan resurs u unapređivanju procedura i institutionalnog odgovora na nasilje sa ciljem njegove prevencije i zaštite žena. Istraživanje je realizovano kao zajednička aktivnost institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i UNDP u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III“, koji uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, zajednički sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP.