Uloga zdravstvenog sistema u sprečavanju zloupotrebe vatrenog oružja za nasilje

Download

pdf (1MB)

Download

Uloga zdravstvenog sistema u sprečavanju zloupotrebe vatrenog oružja za nasilje

21. March 2022.

Uloga sistema zdravstvene zaštite u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici izvršenog uz upotrebu vatrenog oružja

Kada je u kući prisutno vatreno oružje, mnogo je veća verovatnoća da će nasilje u porodici esklairati u ubistvo ili ranjavanja sa trajnim invaliditetom i traumama.

Zdravstveni sistem je često prva institucija kojoj se žene žrtve nasilja obraćaju za pomoć. Istovremeno, zdravstvene ustanove vrše procenu zdravstvene sposobnosti za nošenje oružja i civila i osoba koja imaju pristup vatrenom oružju po osnovu svog zanimanja, i mogu imati značajan uvid u dinamike porodičnih odnosa i odgovornost da spreče da se vatreno oružje koristi za vršenje nasilja u porodici.

Ova publikacija bavi se utvrđivanjem uloga zdravstvenog sistema u prevenciji nasilja i daje preporuke kako bi se ona mogla unaprediti, kako kada su u pitanju zdravstvene procene, tako i saradnja sa drugim institucijama.

Regions and Countries