Ocena spremnosti za otvaranje podataka

srpski

pdf (1MB)

Download

Ocena spremnosti za otvaranje podataka

16. December 2015.

Srbija je u dobroj situaciji da pokrene inicijativu za otvaranje podataka. Postojeca strategija razvoja elektronske uprave i akcioni plan za otvorenu upravu u kontekstu reforme javne uprave pružaju dobru osnovu za to. Mada za sada izostaje snažna podrška za otvaranje podataka na visokom nivou centralne vlasti, ipak je postignuto dovoljno brzih i uspešnih dogovora koji su omogucili ubrzano pokretanje niza pilot projekta. Ovi pilot programi su važni za ispunjavanje vec jasno artikulisanih društvenih i poslovnih zahteva i kao sredstvo za ublažavanje postojeceg nedostatka poverenja izmeu društvenih aktera i državnih organa. Osim Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Direkcije za elektronsku upravu, kao organa u sastavu tog ministarstva, u strukturi državne vlasti postoji i logicno sedište inicijative za otvorene podatke, usmereno na delotvornu upravu i unapredjenje javnih usluga.