Nasilje u porodici i zloupotreba vatrenog oružja

Domestic violence and Firearms misuse

pdf (1MB)

Download

Nasilje u porodici i zloupotreba vatrenog oružja

4. August 2021.

Na osnovu analize zakonskih propisa i prikupljenih podataka o procesuiranju slučajeva nasilja u porodici kada je kao sredstvo izvršenja krivičnog dela korišćeno vatreno oružje, ovo istraživanje daje kritički osvrt na odgovor krivičnopravnog sistema i identifikuje oblasti u kojima je neophodno delovati kako bi bio smanjen rizik od zloupotrebe vatrenog oružja povezanog sa nasiljem u porodici. Mapirani su ključni zakonski nedostaci i prepreke u primeni postojećih zakona, kao i institucionalni nedostaci u pogledu znanja i svesti profesionalaca o vezi između zloupotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanog nasilja. Prikupljeni podaci daju osnov za unapređenje znanja profesionalaca u krivičnopravnom sistemu o rizicima i posledicama zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici.
Regions and Countries
Sustainable Development Goals