Završeno istraživanje geotermalnih resursa u okviru zgrade „Palata Srbija“

6. February 2023.
UNDP Srbija

 

U partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije i u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i Razvojnom bankom Saveta Evrope (CEB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sproveo je istraživanje geotermalnih resursa na lokaciji zgrade „Palata Srbija“. Preliminarni rezultati potvrđuju da postoji potencijal za primenu geotermalne energije koji može da zadovolji značajan deo energetskih potreba ove zgrade. Finansijska isplativost tog potencijala biće utvrđena kroz izradu Studija izvodljivosti. 

Na osnovu procenjene vrednosti toplotne energije, rashladne energije i toplotne energije za potrebe proizvodnje sanitarne tople vode koje je moguće proizvesti otvaranjem nalazišta petrogeotermalnih resursa na lokaciji “Palata Srbija” došlo se do zaključka da je geotermalni potencijal dovoljan da pokrije energetske potrebe koje je zgrada imala za grejanje i hlađenje 2019, 2020. i 2021. godine. Studija izvodljivosti i energetski pregledi će dati precizniju sliku energetskih potreba zgrade, mogućnosti iskorišćenja geotermalnog potencijala kao i vrednost smanjenja emisije CO2, korišćenjem geotermalne energije. 

Terenski radovi na istraživanju geotermalnih resursa, izvedeni od jula do oktobra 2022. godine, obuhvatali su istraživanje podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa kao obnovljivih izvora energije, za potrebe grejanja i hlađenja prostorija, te zagrevanja sanitarne potrošne tople vode. 

Izvedena istraživanja su prvi korak u okviru energetske sanacije objekta "Palata Srbija", a sledi izrada Studije opravdanosti energetske sanacije zgrade koja će utvrditi obim, vrstu i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima energije, nakon čega će se pristupiti izradi odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije.  

Korišćenjem geotermalnih resursa za proizvodnju energije za potrebe zgrade „Palata Srbija“ smanjila bi se potrošnja fosilnih goriva, a time i emisije CO2. Takođe, poboljšali bi se uslovi za rad zaposlenih i omogućile uštede u troškovima za energiju. Konačno, odgovorilo bi se na sve veću potrebu za uvođenjem novih, lokalno raspoloživih i čistih izvora energije i doprinelo zelenoj tranziciji srpske privrede i društva.   

Sprovedeno istraživanje drugo je ove vrste u zgradama centralne vlasti, nakon prošlogodišnjeg istraživanja na lokaciji zgrade „SIV 3“, koje je takođe pokazalo da na toj lokaciji postoji potencijal za primenu geotermalne energije. 

Istraživanje geotermalnih resursa na prostoru zgrade „Palata Srbija“ omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Poverilačkog fonda CEB-a kome doprinose Republika Slovačka i Kraljevina Španija. Ono je deo niza pripremnih aktivnosti čiji je cilj poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti. Ove aktivnosti su početni korak u realizaciji višegodišnjeg programa „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“, koji obuhvata 28 objekata, a vredan je 40 miliona evra.