Ubrzavanje zelene transformacije Srbije

Kako UNDP-evi izazovi za inovacije pretvaraju „zelene“ ideje u stvarnost

15. November 2023.
Foto/Midjourney

U martu ove godine biotehnološka inovacija iz Srbije – Liquid Tree doživela je međunarodnu popularnost. Mediji od SAD-a do Indije izveštavali su o njoj, prateći trending na nalozima na društvenim mrežama širom sveta. Ova kombinacija gradske klupe na solarni pogon i akvarijuma od 600 litara vode dom je mikro-algi koje vezuju ugljen dioksid (CO2) i proizvode kiseonik u urbanim sredinama u kojima manjka prostora za drveće. 

Ovo je bila jedna od mnogih inovativnih ideja koje su postale stvarnost zahvaljujući jedinstvenom programu koji je osmislio tim UNDP-a u Srbiji za vitalni razvoj.  Od 2017. godine do septembra 2023, podržali smo 69 zelenih inicijativa sa 4 miliona dolara sufinansiranja i privukli još 45 miliona dolara za njihovo sprovođenje.

Foto/Vladimir Zivojinovic

Ove zelene inovacije stizale su od privatnih i javnih preduzeća, naučno-istraživačkih i organizacija civilnog društva, kao i lokalnih samouprava koje su konkurisale na naše pozive. Nakon prvog kruga ocenjivanja izabrana rešenja ulazila su u fazu akceleracije, u kojoj su dobijala mentorsku podršku i obuku da svoje ideje pretvore u opipljive poslovne planove ili izvodljiva zelena ulaganja. Oni koji su najuspešnije završili proces akceleracije dobili su sufinansiranje za primenu svojih ideja. 

Uticaj javnih poziva UNDP-a

Kako bi se u potpunosti ocenio efekat našeg pristupa podsticanju zelenih inovacija, nezavisni konsultant je prikupio ključne podatke o svim našim pozivima za inovacije pokrenutim od 2017. godine. Rezultate analize je zatim proveravao sa projektnim timovima UNDP-a, predstavnicima donatora, međunarodnih finansijskih institucija (MFI) i sa drugim relevantnim akterima.

Istraživanje se fokusiralo na javne pozive u formi izazova za inovacije, raspisivane u okviru  projekata UNDP-a koji imaju za cilj ublažavanje klimatskih promena u urbanim sredinama, dekarbonizaciju privrede (povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora), ubrzanje prelaska na cirkularnu ekonomiju i smanjenje otpada, unapređenje kvaliteta vazduha i biodiverziteta, uspostavljanje održivih prehrambenih sistema, kao i povećanje energetske efikasnosti i obezbeđivanje pravedne energetske tranzicije u Srbiji. 

Analiza zelenog finansiranja i programa podrške u Srbiji pokazuje da UNDP-jev program javnih poziva u formi izazova (Program) ima određene jedinstvene odlike koje mu daju komparativnu prednost u odnosu na postojeće slične programe podrške zelenom finansiranju u Srbiji:

  1. Obezbeđuje “finansiranje bez obaveza“ za inovacije koje su u ranoj fazi razvoja. To omogućava da se pokrenu projekti koji bi inače teško uspeli da obezbede finansiranje, što ih takođe čini atraktivnijim i za druge investitore. 

  2. Među retkim je programima koji se istovremeno fokusiraju na zelene inicijative i na inovacije, i jedan od malobrojnih koji konkretno ciljaju na zelene projekte.

  3. To je i jedini program otvoren za širok dijapazon učesnika/ca, uključujući startape, mala i srednja preduzeća (MSP), javna i privatna preduzeća, kao i velike korporacije.

  4. Pored toga, program učesnicima/ama obezbeđuje praktičan rad sa mentorskima i konkretne smernice, prenoseći im znanja i veštine potrebne da izvedu održive i finansijski isplative poduhvate. Mentori pomažu projektnim timovima da protumače relevantne zakone i dobiju neophodne dozvole, kako bi sproveli svoje projekte u skladu sa pravnim okvirom.

 

Program je značajan kako za opseg tako i za veličinu zelene tranzicije u Srbiji 

Osim sufinansiranja koje obezbeđuju donatori, Program uspeva da privuče značajno dodatno finansiranje. Konkretno, 69 podržanih projekata dobilo je 4 miliona dolara kroz donatorsko sufinansiranje, ali njihova ukupna vrednost dostiže 45 miliona dolara. Jednostavnije rečeno, svaki uloženi dolar privukao je 10 dolara iz drugih izvora, uključujući i sopstvena sredstva kandidata. U poređenju sa sličnim programima u Srbiji koji se fokusiraju na finansiranje inovacija MSP, uticaj finansijske podrške Programa UNDP-a je znatno veći. 

Ukupan procenjeni iznos zelenih investicija u Srbiji za 2022. godinu je 200 miliona[1]. Od toga je samo kroz izazov za inovacije sproveden u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ Evropska unija obezbedila oko 2 miliona dolara direktnog sufinansiranja. Uzimajući u obzir pomenuti uticaj finansijske podrške Programa na pokretanje dodatnih investicija,  može se reći da je Program mobilisao oko 20 miliona dolara u ukupnim ulaganjima u zelene investicije i projekte. Ovo čini do 10% svih zelenih ulaganja u Srbiji, što nadmašuju samo velike međunarodne finansijske institucije poput KFW-a, IFC-a i EBRD-a.

Zahvaljujući podršci stručnjaka UNDP-a, otvaranju prilika za umrežavanje i promociji u javnosti, nekoliko sufinansiranih projekata je prevazišlo prvobitno planirane okvire. Jedan projekat uspeo je da prikupi 9 miliona evra u kreditima poslovnih banaka za širenje novog pristupa proizvodnji električne energije iz biomase. Jedna društveno odgovorna grupa preduzetnica uspešno je proširila svoj poslovni model širenjem mreže saradnica na celu Srbiju. Velika međunarodna kompanija koja posluje u Srbiji proširila je svoj projekat na ponovnu upotrebu starih guma za proizvodnju urbanog mobilijara. 

Društveno odgovorna grupa žena preduzetnica

Foto/Zavičaj u tegli

Transparentnost i efikasnost u raspodeli donatorskih sredstava 

Svaki projekat izabran za donatorsko sufinansiranje dobio je sredstva kroz Ugovore o isplati na osnovu učinka (Performance-Based Payment Agreements - PBPA). Ova vrsta ugovora podstiče projekte da ispune zacrtane ciljeve u roku od 6 do 12 meseci, tako što im se sredstva isplaćuju tek nakon uspešnog postizanja dogovorenih rezultata. Korisnici PBPA takođe imaju obavezu da deo planiranih aktivnosti finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugog raspoloživog izvora finansiranja. 

Osim toga, svaki projekat prolazi kroz rigorozno merenje i ocenjivanje efekata koji su prilagođeni njegovim jedinstvenim karakteristikama. Na primer, procenjuje se koliko će projekat doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), što spoljnim akterima daje potvrdu kredibiliteta i potencijala projekta. 

Povratne informacije dobijene od donatora ukazuju na zadovoljstvo transparentnošću procesa u okviru Programa. Donatori posebno cene takmičarski element Programa, smatrajući da se na taj način sredstva dodeljuju projektima koji to najviše zaslužuju i koji će ostvariti najveći uticaj. Takođe, oni cene što Program prepoznaje značaj inovacija koje su u ranoj fazi razvoja, čime se naglašava potreba projekata za bespovratnim sredstvima, u poređenju sa drugim izvorima finansiranja. Donatorima se takođe posebno dopadaju višestruke koristi koje su podržani projekti ostvarili u smislu ekoloških, društvenih i ekonomskih efekata. Na primer, jedan od podržanih projekata uključivao je novi poslovni model koji promoviše ugljenično neutralnu proizvodnju esencijalnih ulja, uz uvođenje „zelenih“ radnih mesta posebno namenjenih ženama u ruralnim područjima Srbije.

 

Zauzvrat, program je privukao veliko interesovanje donatora. Na primer, dok su nam sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu omogućila pilotiranje Programa, EU je kroz javne pozive u okviru inicijative za Zelenu agendu u Srbiji značajno skalirala zelene investicije, nakon čega su programu podrške pristupile Švajcarska, Švedska i drugi partneri. Donatori su takođe povećali i iznose svojih finansijskih doprinosa. Švajcarska je prvobitno opredelila oko 4,5 miliona, a kasnije još 2,2 miliona evra. Švedska je doprinela sa oko 1,7 miliona evra. U roku od godinu dana ukupne donacije Programu povećale su se sa 8 miliona evra na 17 miliona evra.

Istraživanje je takođe pokazalo da se donatorska sredstva troše efikasno, pošto 85-95% ukupnog budžeta ide na finansijsku podršku projektima, a samo 5-15% se troši na administrativne troškove, mentorsku i ekspertsku podršku i obuke.

Kako da budemo još uspešniji 

Kao što je analiza pokazala, Program je uspeo je da kreira povoljno okruženje za razvoj inovativnih poslovnih rešenja u Srbiji, posebno onih koja doprinose zelenoj transformaciji. Pored toga, identifikovane su i ključne preporuke za dalji rasta Programa u budućnosti:

  1. Dodatno prilagođavanje podrške i mentorskog rada sa projektnim timovima tokom faze akceleracije grupisanjem prema njihovim specifičnim potrebama. Tri različite vrste podrške treba obezbediti za: a) tradicionalna mala i srednja preduzeća i lokalne samouprave, b) inovativna mala i srednja preduzeća i naučno-istraživačke organizacije i c) velike kompanije iz privatnog sektora.             

  2. Praćenje projekata i nakon ugovornog perioda, pošto se stvarni efekti inovacija koje dobijaju podršku u ranoj fazi razvoja mogu očekivati tek nakon završetka projekata. Time bi se omogućila dalja podrška i uspostavile veze sa drugim sličnim inicijativama i projektima.

  3. Obezbeđivanje da naučene lekcije iz faza akceleracije i sprovođenja projekata doprinesu unapređenju javnih politika i procesa donošenja odluka. Dobar primer predstavlja doprinos projekata iz oblasti cirkularne ekonomije izmenama i dopunama zakonskog okvira o upravljanju otpadom u Srbiji, poput prestanka statusa otpada, pravilnika o nusproizvodima, ili upotrebe otpada za potrebe istraživanja i razvoja. 

  4. Pomaganje inovatorima da pristupe drugim izvorima finansiranja, naročito zelenim kreditnim linijama koje međunarodne finansijske institucije plasiraju preko poslovnih banaka. To bi takođe doprinelo daljem razvoju i širenju uspešnih zelenih investicija, čime bi se povećali i pozitivni efekti po životnu sredinu i domaću privredu. 

  5. Pojašnjavanje zbog čega je u poređenju sa drugim dostupnim programima kreditiranja ili mehanizmima finansiranja baš podrška koja se pruža kroz izazove za inovacije potrebna za određena rešenja, kao i dodatno ojačavanje inovativne komponente podržanih rešenja kako bi se jasno videla njihova dodata vrednost.

  6. Stvaranje održivog mehanizma zelenog finansiranja u Srbiji koji se, između ostalog, oslanja na uspehe i naučene lekcije iz ovog Programa. To na duže staze može obezbediti podršku preduzećima u Srbiji da ostanu konkurentna na evropskom i globalnom tržištu, čime će ubrzati zelena transformaciju privrede.

Unapređujući naš program podrške nastavljamo da pokrećemo pozitivne promene i ostvarujemo trajan uticaj na put Srbije prema zelenijoj i održivijoj budućnosti.

Ukoliko želite da saznate više o programu finansijske podrške kroz naše izazove za inovacije, kontaktirajte tim UNDP-a za vitalni razvoj!


 

[1] Isključujući ulaganja za železnicu u 2022. godini