Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

Statut:Activ
Durată:2019 – 2023
Buget:2.823.711 USD
Donator:Suedia
Acoperire:Națională
Beneficiari:Societatea în general, persoanele care locuiesc în regiunile- pilot, inclusiv femeile și bărbații care aparțin grupurilor vulnerabile, persoanele cu dizabilități, supraviețuitoarele/supraviețuitorii violenței în bază de gen și agresorii/agresoarele, minoritățile etno-lingvistice, instituții naționale de expertiză judiciară din Republica Moldova, actorii sectorului justiției, ONG-urile care activează în regiunile-pilot
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă
Parteneri:Centrul Național de Expertize Judiciare, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției, Centrul de Medicină Legală, Ministerul Justiției, sistemul judecătoresc, procuratura, Consiliul Național pentru  Asistența Juridică Garantată de Stat, poliția, Administrația Publică Locală, organizațiile societății civile
Document de proiect:Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate, prin fortificarea capacităților instituțiilor de expertiză judiciară de a presta servicii calitative, îmbunătățirea capacităților actorilor din domeniul justiției din zonele pilot, selectate pentru a oferi un răspuns coordonat necesităților justițiabililor, și consolidarea organizațiilor societății civile capabile să revendice respectarea drepturilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din sectorul justiției.

Obiective:

 • Sistem de expertiză judiciară consolidat cu procese digitalizate și capacități tehnice și administrative durabile;
 • Capacități consolidate pentru realizarea coordonată a actului justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional.

Rezultate scontate:

 • Consolidarea coordonării între instituțiile de expertiză judiciară, în conformitate cu cerințele legislației naționale și standardele managementului eficient;
 • Cadrul regulator și instituțional în domeniul expertizei judiciare a fost revizuit;
 • Durabilitatea profesională și metodologică a sistemului de expertiză judiciară a fost consolidată;
 • Instituțiile naționale de expertiză judiciară efectuează investigații și examinări în conformitate cu standardele ISO;
 • A fost dezvoltat sistemul de gestionare a dosarelor de expertiză  judiciară (e-sistem), care asigură inter-conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanțul justiției;
 • A fost facilitată coordonarea, cooperarea și capacitarea  actorilor-cheie din sectorul justiției în patru (4) regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia), în scopul creării platformelor de dialog privind problemele ce țin de eficiența și accesul la justiție pentru populația locală, cu atenție specială acordată grupurilor vulnerabile;
 • Capacitățile actorilor de bază ai lanțului justiției au fost dezvoltate prin intermediul programelor de instruire, ajustate necesităților grupului;
 • Au fost elaborate și pilotate soluții inovative, care contribuie la o administrare mai eficientă actului de justiție și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional;
 • Au fost consolidate capacitățile societății civile din regiunile-pilot de    a supraveghea în mod pro-activ realizarea actului de justiție și de a se implica în îmbunătățirea accesului la justiție;
 • Sensibilizarea sporită a bărbaților și a femeilor din regiunile-pilot privind accesul la justiție;
 • Asigurarea colaborării și luării deciziilor bazate pe date la nivel de sector prin realizarea produselor analitice și de cercetare.

Realizări:

 • Evaluarea necesităților de dezvoltare instituțională ale Centrului Național de Expertize Judiciare, Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, Centrului de Medicină Legală;
 • Oferirea suportului în implementarea practicilor de planificare strategică în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară și instruirea conducerii și a personalului relevant pentru procesul desfășurat;
 • A fost revizuită Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, precum și cadrul normativ conex și au fost elaborate constatări și recomandări pentru modificare;
 • Au fost actualizate 180 de titluri de literatură de specialitate, furnizate instituțiilor de expertize judiciare, pentru extinderea bazei de cunoștințe și sprijinirea accesului la materiale științifice;
 • La Centrul de Medicină Legală și Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare au fost furnizate software modern, biblioteci de masă și spectrale, necesare pentru efectuarea investigațiilor de laborator;
 • 45 de experți judiciari (22 de femei și 23 de bărbați) și-au îmbunătățit cunoștințele și au înțeles cerințele ISO 9001 și ISO 17025, relevante pentru activitatea de expertiză judiciară;
 • 87 de experți judiciari (39 de femei și 48 de bărbați) și-au îmbunătățit cunoștințele și au înțeles cerințele ISO 17020 și ISO 9001, relevante pentru activitatea de expertiză judiciară;
 • 42 de experți judiciari (24 de femei și 18 bărbați) și-au îmbunătățit abilitățile în comunicarea internă și externă, comunicarea cu mass-media, vizibilitatea și sensibilizarea prin intermediul comunicării online;
 • Centrul de Medicină Legală a fost certificat pentru ISO 9001 – sistemul de management al calității;
 • Realizarea analizei funcționale a sistemului național de expertiză judiciară;
 • Revizuirea interacțiunii instituțiilor de expertiză judiciară cu ordonatorii de expertize judiciare și dezvoltarea foii de parcurs pentru îmbunătățirea interacțiunii pe baza constatărilor deficiențelor și oportunităților identificate;
 • Dezvoltarea liniilor directoare noi privind logo-ul și identitatea vizuală (ghid de identitate) pentru Centrul Național de Expertiză Judiciară, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală;
 • Elaborarea Documentului de viziune, Conceptului tehnic, Specificațiilor tehnice și Evaluarea Impactului de Reglementare ale Sistemului de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (SGDEJ);
 • Revizuirea politicilor și reglementărilor interne ale instituțiilor de expertiză judiciară în domeniul integrității și eticii;
 • Elaborarea și implementarea noilor funcționalități ale Sistemului Informațional al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, care permit solicitarea asistenței juridice prin intermediul semnăturii electronice. În 2021, 66,53% din cererile de asistență juridică au fost depuse online, utilizând semnătura electronică;
 • Organizarea hackathon-ului privind accesul la justiție, care a reunit 40 de participanți din domeniul juridic și tehnologiilor informaționale. Participanții au dezvoltat trei soluții;
 • 56 de elevi/eleve (48 de fete și 8 băieți) au participat la cele 2 ediții ale taberei de vară pentru tineri, unde au învățat despre accesul la justiție;
 • În cele patru regiuni de intervenție ale proiectului au fost constituite Platforme de Dialog privind Accesul la Justiție, care lucrează la consolidarea cooperării dintre instituțiile naționale și actorii locali din sectorul justiției;
 • Patru ONG-uri din regiunile de intervenție ale proiectului și-au consolidat capacitățile instituționale și au elaborat rapoarte pe accesul la justiție a grupurilor vulnerabile din regiunile de intervenție a proiectului;
 • Profesioniștii din domeniul justiției din regiunile de intervenție ale proiectului au participat la 9 module de instruire (managementul timpului; inteligența emoțională; managementul stresului; vorbire în public, comunicarea eficientă, liderism personal, munca în echipă, managementul conflictelor, scrierea și managementul proiectelor) ale programului de formare cu scopul de a-și îmbunătăți abilitățile non-tehnice;
 • Patru inițiative locale au fost implementate în regiunile de intervenție ale proiectului pentru a aborda barierele în accesul la justiție la nivel local: o sală specială de audiere pentru înregistrarea audio și video; instalarea unei rampe de acces la o judecătorie locală; o bibliotecă cu literatură juridică în limba română în cadrul unei instanțe locale din zona de securitate; sesiuni de instruire pentru consolidarea abordării multidisciplinare în cazurile de violență în bază de gen;
 • Elaborată Instrucţiunea privind răspunsul Centrului de Medicină Legală la cazurile de violenţă în familie;
 • Revizuirea regulamentului de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale a fost revizuit din perspectivă de gen și modificat în vederea creșterii accesului la justiție al victimelor violenței în bază de gen și a asigurării urmăririi penale și pedepsei efective a făptuitorilor;
 • Elaborarea algoritmului de intervenție a profesioniștilor din sistemul de justiție penală în cazurile de violență în bază de gen;
 • Realizarea evaluării de mediu cu identificarea situației curente privind managementul deșeurilor, bune practici de laborator și abordare Green Office - Green meeting;
 • Raportul de evaluare a statisticilor privind criminalitatea și justiția din Republica Moldova și în Foaia de parcurs pentru a operaționaliza recomandările și pentru a însoți procesul de aliniere în continuare la standardele statistice internaționale relevante și standardele UE.
AniBugetCheltuieli
Suedia
201942.659 USD19.830 USD
2020610.623 USD613.346 USD
20211.100.000 USD1.089.547 USD
20221.254.713 USD1.227.161 USD
202318.287 USD