Umiddelbar innsats er avgjørende for å avverge hungersnød i Sudan

17. April 2024

Port, Sudan, 12. april 2024  – Den alvorlige matusikkerheten i Sudan krever omfattende tiltak for å øke tilgangen på mat, revitalisere landbruket og gjenopprette forsyningskjedene. Å avverge hungersnød krever en umiddelbar våpenhvile, uhindret humanitær tilgang og økt støtte til tiltak innen mat, ernæring, helse, vann og sanitet, konkluderer en ny rapport lansert i dag.  
 
Rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og International Food Policy Research Institute (IFPRI) med tittelen "Livelihoods in Sudan amid Armed Conflict” tar for seg de sosiale og økonomiske konsekvensene av den pågående væpnede konflikten for det rurale Sudan. Rapporten er basert på analyser av en spørreundersøkelse som omfattet over 4 500 husholdninger i rurale områder i hele landet, gjennomført fra november 2023 til januar 2024. 
 
“Forståelsen av hvordan den væpnede konflikten i Sudan – som nå har vart i ett år - påvirker folks liv og levebrød er et viktig grunnlag for målrettede tiltak og politiske reformer. Dette for å redusere negative konsekvenser og fremme langsiktig motstandskraft og økonomisk stabilitet”, sier Thair Shraideh, UNDPs representant i Sudan. “I et land der to tredjedeler av befolkningen bor i rurale områder, prioriterte vi å fokusere på husholdninger på landsbygda. Vi planlegger å supplere funnene i denne studien med lignende undersøkelser med fokus på husholdninger i byene og på mikro-, små og mellomstore bedrifter”. 
 
Studien viser at matvareusikkerhet er i ferd med å akselerere. 59% av husholdningene på landsbygda opplever moderat eller alvorlig matusikkerhet, med høyest forekomst i delstatene Vest-Kordofan, Sør-Kordofan og Den blå Nilen. I 2024 forventes det hungersnød i landet, særlig i delstatene Khartoum, Aj Jazirah og i Darfur- og Kordofan-regionene. 
 
Videre viser rapporten at konflikten har ført til alvorlige forstyrrelser i sysselsetting og levebrød, noe som har resultert i omfattende økonomisk ustabilitet. På landsbasis har inntektene falt for 60% av husholdningene, med alarmerende tilfeller av fullstendig inntektstap der 15% gikk fra sysselsetting til ingen sysselsetting. En betydelig del av bakgrunnen for slikt inntektstap dreier seg om massemigrasjon som følge av konflikten, særlig fra bynære til mer rurale områder. Intensiteten i konflikten var en avgjørende drivkraft for migrasjon. For eksempel ble hele 57% av husholdningene på landsbygda i Khartoum tvunget til å flytte under den pågående konflikten. 
 
Studien understreker nødvendigheten av en koordinert innsats for å redusere konfliktens konsekvenser i rurale områder og bedre levevilkårene for de mest sårbare delene av befolkningen. En slik innsats bør inkludere: 

 • Umiddelbar humanitær hjelp og matvareassistanse til husholdninger som står overfor alvorlig matusikkerhet og inntektstap. 

 • Umiddelbar støtte til landbruket, med fokus på å gi bøndene tilgang til subsidierte varer, rehabilitering av vanningsinfrastruktur og opplæringsprogrammer i robuste jordbruksmetoder. 

 • Å revitalisere markedet er avgjørende for både økonomisk gjenoppretting og matsikkerhet, inkludert gjenoppbygging av markedsinfrastruktur, etablering av sikre handelskorridorer og støtte til lokale handelsmenn og småbedrifter slik at de kan gjenoppta driften. Dette bør gjøres ved bruk av raske økonomiske tiltak som kontantoverføringer samt mer langsiktig innsats som å diversifisere husholdningers inntektskilder, aktiv arbeidsmarkedspolitikk, yrkesopplæring og støtte til mikrobedrifter utenfor landbruket. 

 • Umiddelbar innsats bør rettes mot å forbedre tilgangen til grunnleggende tjenester, inkludert trygt drikkevann, sanitæranlegg og elektrisitet, særlig i konfliktrammede områder. 

 • Etablering og utvidelse av sosiale beskyttelsesprogrammer for å støtte de mest sårbare, inkludert husholdninger ledet av kvinner, med lavt utdanningsnivå, store familier, arbeidsledige og daglønnsarbeidere.

Andre nøkkelfunn: 

 • 73% av husholdningene på landsbygda i Sudan bor i utilstrekkelige boliger. 

 • Kun 30% av husstandene i undersøkelsen er koblet til et vannledningsnett. 

 • Mindre enn 10% av husholdningene på landsbygda har tilgang til vannklosett.  

 • 32,2% av husholdningene på landsbygda har ikke tilgang til elektrisitet.  

 • Over 71% av husholdningene på landsbygda eier ikke jordbruksland. I underkant av halvparten av husholdningene som oppga at de eier jordbruksland, eier mindre enn 5 feddans (2,1 hektar). 

 • Over 70% av respondentene oppga at de ikke dyrket noe jord i sommersesongen 2023. Halvparten av husholdningene som oppga at de dyrket jord, oppga at jordbruket ble forstyrret av konflikten.  

 • 25% av husholdningene rapporterte at de ikke kunne besøke markeder på grunn av fysiske hindringer, økonomiske eller sikkerhetsmessige begrensninger. 43% rapporterte at de ikke hadde mulighet til å gjøre viktige innkjøp - 64% av disse oppga høye priser som den viktigste hindringen. 

Les hele rapporten her 

Mediekontakter 
For mer informasjon eller intervju, kontakt: 
emilie.andresen@undp.org +47 464 63 687