Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ сургалтын гарын авлага

Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ гарын авлага

pdf (1MB)

Download

Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ сургалтын гарын авлага

November 1, 2022

Монгол хэл дээрх энэхүү сургалтын гарын авлагыг Япон Улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгээр НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг зорилтот улсуудад түгээн дэлгэрүүлэх нь: Олон улсын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд Хүний эрхийн магадлан шинжилгээг нэвтрүүлж, цар тахлын нөлөөнөөс тэгш, шударгаар ангижрахад НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн удирдах зарчмуудыг ашиглах нь” төслийн хүрээнд орчуулав. Энэ нь албан бус орчуулга бөгөөд зөвхөн лавлагааны зорилгоор бэлтгэв.

Regions and Countries