Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн агуулга, үр дүнгийн үнэлгээ 2023

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн агуулга, үр дүнгийн үнэлгээ 2023

pdf (1MB)

Download

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн агуулга, үр дүнгийн үнэлгээ 2023

June 5, 2023

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2012-2021 онд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, удирдлага зохион байгуулалт, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, гүйцэтгэлд тавьсан шалгуур үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийж, цаашид хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах зөвлөмж, дүгнэлтийг агуулсан.

Document Type
Regions and Countries