ХӨДӨЛМӨРИЙН САЛБАРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Labour Sector Public Expenditure Review 2021 MON.pdf

pdf (2.3MB)

Download

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЛБАРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭ

January 14, 2022