ViaDinarica

Sektor turizma u Bosni i Hercegovini je jedna od svijetlih tačaka na ekonomskom radaru države. Iako ohrabrujući, učinak turističke industrije je daleko ispod potencijala zbog raznih izazova kao što su nerazvijenost i neadekvatno upravljanje mnogim turističkim dobrima i turističkom infrastrukturom kao i, još uvijek, loša globalna slika BiH koju je potrebno promijeniti putem djelotvornog brendiranja države i marketinških kampanja.

Via Dinarica povezuje sedam zemalja i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do Albanije. To je platforma koja služi za razvoj lokalnih zajednica i malih poduzeća aktivnih na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou u oblasti ugostiteljstva i pružanja turističkih usluga na otvorenom, kao i za promociju turizma u prirodi i kulturnog naslijeđa.

Prva faza projekta, koji su finansirali USAID i UNDP (2014. – 2017.), bila je usmjerena na dio planinskog lanca u BiH, koji predstavlja srce cijele Via Dinarice, a provedena je u saradnji sa lokalnim partnerima.

 

 

Tokom provedbe projekta postalo je očito da Via Dinarica ima potencijal za daljnji razvoj i afirmaciju kao planinarska i avanturistička staza svjetske klase. Via Dinarica u Bosni i Hercegovini našla se u središtu pozornosti kroz predstavljanje u publikacijama proizvedenim u okviru projekta, dok su naši partneri iz USAID REG projekta bili odgovorni za objavljivanje priča o stazi u svjetskim turističkim časopisima, kao što su Guardian, Lonely Planet, Vouge i Outside, kao i uključivanje Via Dinarice na listu destinacija koju National Geographic Traveler preporučuje za putovanje u 2017. godini.

Prepoznavši potencijal, Agencija za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS) i USAID, zajedno s lokalnim partnerima, odlučili su podržati provedbu druge faze projekta Via Dinarica. U novoj fazi projekta, lokalne zajednice tek trebaju u potpunosti iskoristiti ekonomske mogućnosti koje nudi turistički proizvod Via Dinarica. Potrebna je daljnja podrška kako bi se postojeći potencijali pretvorili u prilike za ostvarenje većih prihoda i za stvaranje većeg broja radnih mjesta.

Šta radimo

U drugoj fazi projekta, Via Dinarica će unaprijediti prilike za privredni razvoj u Bosni i Hercegovini kroz poticanje održivog razvoja turizma u prirodi. Cilj je uspostaviti koridor Via Dinarica, s tri glavne staze – bijelom, zelenom i plavom stazom – kao turistički proizvod u vlasništvu zajednice, koji osigurava ekonomske prilike i održivu egzistenciju za široki spektar aktera.

Kako bi se navedeno postiglo projekat Via Dinarica će:

 • Poboljšati pristup i povećati sigurnost staza Via Dinarice u BiH;
 • Afirmisati Via Dinaricu kao turistički brend;
 • Podržati Via Dinaricu kroz mjere strateškog i finansijskog upravljanja;
 • Poboljšati ekonomske prilike i životni standard duž Via Dinarice putem integracije lokalnih proizvoda u turističku ponudu;
 • Unaprijediti turističku infrastrukturu i povećati raznolikost / konsolidirati turističke usluge jačajući konkurentnost Via Dinarice.

Dosadašnji rezultati

Neki od glavnih rezultata postignutih u prvoj fazi projekta Via Dinarica su:

 • Više od 800 km staza Via Dinarica markirano u BiH;
 • Unaprijeđeno 29 planinarskih domova i skloništa i 21 obiteljski pansion, koji nude više od 1.000 kreveta za smještaj u planinskim područjima BiH;
 • 25 pružatelja turističkih usluga unaprijedilo kvalitetu ponude na stazama Via Dinarice aktivnostima kao što su rafting, brdski biciklizam, vožnja kajacima, penjanje, obilazak pećina, mušičarenje i slično, dok je više od 100 različitih organizacija ojačalo svoje upravljačke te kapacitete u eko-turizmu i pružanju usluga;
 • Više od 92.000 posjetitelja koristilo je usluge korisnika projekta duž staza Via Dinarice u BiH;
 • Projekat je generirao 95 novih radnih mjesta (6 stalnih i 89 sezonskih/povremenih) od čega 42 za žene (44%);
 • Izrađeni su promotivni video Via Dinarica i Bradt Vodič za bijelu stazu Via Dinarice u BiH, koji je dostupan širom svijeta.

U drugoj fazi projekta planira se postići sljedeće:

 • 700 km staza Via Dinarice redovno održavano u saradnji s planinarskim društvima;
 • Dodatnih 500 km staza Via Dinarice obilježeno fizički i GPS-om i organizirana 4 volonterska kampa;
 • Sigurnosne mjere provedene duž 10 lokacija na stazama i nastavljen proces certifikacije za „Stazu vodećeg kvaliteta” (Leading Quality Trail) u saradnji s Europskom pješačkom asocijacijom;
 • 8 perspektivnih lanaca vrijednosti identificirano i podržano putem dodjele bespovratnih sredstava;
 • Više od 50 malih poduzetnika na stazama Via Dinarice podržano putem dodjele bespovratnih sredstava za povećanje raznolikosti turističke ponude;
 • Kreirano više od 80 stalnih/povremenih/privremenih radnih mjesta;
 • Provedena procjena resursa Via Dinarice u Albaniji i na Kosovu*;
 • Pružena tehnička podrška partnerskim ministarstvima da dizajniraju i provedu financijski program javne podrške za dalji razvoj Via Dinarice u BiH;
 • Osiguran angažman 20 jedinica lokalne samouprave u unapređenju usluga i infrastrukture na stazama Via Dinarice;
 • Redovno održavana i ažurirana web platforma Via Dinarice;
 • Podržano uspostavljanje 3 informacijska, promotivna i uslužna centra (hub-a) Via Dinarice;
 • Osnovan i osposobljen Centar za podršku Via Dinarice u BiH.

*Reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Ciljevi:

 • Podržati održivu obnovu i valorizaciju javnih i privatnih turističkih dobara duž staza i povećati njihovu konkurentnost na globalnom turističkom tržištu;
 • Povećati vrijednost trenutnih destinacija na stazama Via Dinarice kroz poboljšanu kvalitetu turističkog smještaja/objekata, infrastrukturnih usluga;
 • Nastaviti jačati vještine i kapacitete lokalnih socijalnih, ekonomskih i javnih aktera u svrhu razvoja održivih i integrisanih turističkih poslovnih praksi, izravno pomažući lokalno zapošljavanje i stvaranje prihoda;
 • Promovirati Via Dinaricu i obilje njenih prirodnih i kulturnih resursa i potencijala, poboljšavajući imidž zemlje i regije.

Nakon ostvarenja gore navedenih ciljeva:

 • Via Dinarica će biti afirmirana kao sigurna i međunarodno priznata turistička platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast i
 • Lokalne zajednice će biti osnažene da podržavaju razvoj ruralnih poduzeća.

Neki od glavnih rezultata postignutih u drugoj fazi projekta Via Dinarica su:

 • Održavano više od 1.000 km Via Dinarica staza.

 • Obilježeno više od 550 km novih Via Dinarica staza.

 • Otvoreno 31 stalno radno mjesto (18 za žene i 13 za muškarce).

 • Otvorena 42 povremena i sezonska radna mjesta (18 za žene i 24 za muškarce).

 • Sačuvano preko 50 radnih mjesta (19 za žene i 31 za muškarce).

 • 61 pružatelj turističkih usluga u prirodi podržan bespovratnim sredstvima i tehničkom pomoći.

 • 24 proizvođača i prerađivača domaćih proizvoda i 3 prodajna mjesta podržani bespovratnim sredstvima i tehničkom pomoći za integraciju proizvoda u Via Dinarica ponudu.

 • Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH osiguralo više od 230.000 američkih dolara za sufinansiranje Via Dinarice.

 • 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave osiguralo više od 500.000 američkih dolara za sufinansiranje Via Dinarice.

 • Više od milijun američkih dolara uloženo u turističke usluge i razvoj javne turističke infrastrukture u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave.

 • 18 infrastrukturnih projekata za podršku turizma u prirodi realizirano u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave.

 • Osnovana 3 Via Dinarica info centra.

 • Uspostavljena osnovna infrastruktura Via Dinarica centra za podršku kojim upravlja Terra Dinarica kako bi se osigurala održivost inicijative Via Dinarica.

 • Tri krovne organizacije dobrovoljnih spasilačkih službi u BiH opremljene i osposobljene za poboljšanje sigurnosti.

Status

Završena druga faza projekta 

Početak projekta

juli 2018. godine

Završetak projekta

maj 2022. godine

Geografska pokrivenost

Bosna i Hercegovina

Donatori

Italian Agency for Development Cooperation - 1.190.000 USD

USAID - 999.671 USD

UNDP i domaći partneri - 435.960 USD

Područje djelovanja

Ruralni i regionalni razvoj

Partneri

 • Agencija za razvojnu saradnju Republike Italije;
 • Agencija SAD-a za međunarodni razvoj;
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske;
 • lokalne vlasti;
 • organizacije civilnog društva;
 • privatni sektor u turizmu.