POPS Banner

Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u BiH

POPs projekat

S ciljem pružanja podrške eliminaciji i smanjenju ispuštanja postojanih organskih zagađujućih supstanci (POPs) u okoliš, države članice Ujedinjenih nacija su 2001. godine potpisale Štokholmsku konvenciju. Bosna i Hercegovina (BiH) je ratificirala ovu Konvenciju 2010. godine, i time preuzela obavezu ispunjavanja njenih zahtjeva, uključujući ograničavanje upotrebe opasnih POPs supstanci, prelaskom na sigurnije alternative i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove supstance.

Cilj POPs projekta

Smanjivanje rizika po zdravlje ljudi i okoliša, kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na kemikalije koje ne sadrže POPs supstance u industriji i okolinski prihvatljivo uništavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs.

 

Komponente projekta

 • Izgradnja kapaciteta i integrisanje zakonskog okvira koji se odnosi na POPs, u proces harmonizacije okolinskog zakonodavstva u zemlji.

 • Prevencija i praćenje generisanja U-POPs i ispuštanja POPs putem minimiziranja, segregiranja i okolinski prihvatljivog upravljanja opasnim otpadom u okviru odabranog toka otpada.

 • Implementacija principa „zelene hemije“ u industriji plastike i ostalim industrijama, sa ciljem prevencije upotrebe i ispuštanja novih POPs.

 • Upravljanje i odlaganje polikoloriranih bifenila (PCBs) i POPs i/ili drugih POPs iz napuštenih industrijskih objekata.

 • Monitoring, unapređenje znanja, prilagodba povratnih informacija i evaluacija projekta.

 • Izrada registara rashladne opreme.

 • Odgovorno upravljanje potencijalno zaraznim otpadom, povezano sa javno-zdravstvenom krizom izazvanom pandemijom COVID -19 (tzv. Komponenta upravljanja Covid otpadom). 

 

 

Rezultati 

 • Izrađena Mapa puta i Analiza institucionalne i pravne spremnosti za provođenje Štokholmske konvencije u BiH,

 • Pripremljen i realizovan Program obuke za državne službenike o temama vezanim za upravljanje sa POPs supstancama,

 • Izrađen inventar POPs supstanci, 

 • Izrađen Priručnik o primjeni Štokholmske konvencije za carinske djelatnike,

 • Izrađena Studija izvodljivosti za implementaciju sistema upravljanja ambalažnim otpadom (WCMS) u BiH,

 • Pravilno prikupljeno i odloženo 20 tona ambalaže od pesticida,

 • Izrađen i prezentiran Priručnik o primjeni principa zelene hemije u industriji,  

 • Završen Projekat remedijacije i rekultivacije za dvije lokacije kontaminirane polikloriranim bifenilima (PCB), 

 • Pripremljen početni registar uređaja za klimatizaciju, grijanje i hlađenje (KGH uređaji) koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač. 

 • Nabavljeno i distribuirano devet sterilizatora za tretman i upravljanje infektivnim otpadom, 

 • Obučeno 286 zdravstvenih radnika/ca iz 25 zdravstvenih ustanova za pravilno upravljanje medicinskim otpadom, 

 • Završena brza procjena upravljanja infektivnim otpadom za šest bolnica i 20 ambulanti koje su bile ozbiljno pogođene pandemijom COVID-19.

 • Program razvoja sistema upravljanja spremnicima pesticida za period 2023 - 2027

Naredni ciljevi

 • Izgradnja kapaciteta za laboratorijsko uzorkovanje i analizu POPs i U-POPs supstanci, 

 • Primjena principa zelene hemije u proizvodnom procesu odabranih industrija,

 • Izrada modula Informacijskog sistema za opremu koja sadrži supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Trajanje projekta:

2019 - 2024

Donator:

Švedska

Vrijednost projekta:

6 miliona eura

Ključni partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH.

Za više informacija o POPs projektu:

ℹ POPs (info)