Residential baner2

Dekarbonizacija stambenog sektora u Bosni i Hercegovini

Prosječna potrošnja energije u stambenim zgradama u Bosni i Hercegovini je preko pet puta veća od  specifične godišnje potrošnje energije u stambenim zgradama u zemljama EU sa sličnim klimatskim uslovima.  

Sektor zgradarstva u Bosni i Hercegovini je također prepoznat kao sektor sa najvećim potencijalom za uštedu energije. Više od 98% stambenih zgrada je izgrađeno u periodu do 2010. godine, prije donošenja propisa o energetskoj efikasnosti zgrada.                                  

Dakle, skoro sve stambene zgrade su građene bez analize energetske efikasnosti, a o karbonskom otisku i da ne govorimo. Imaju lošu toplotnu izolaciju i zastarjele sisteme grijanja i rasvjete. Također, zbog investicija, stambeni fond u Bosni i Hercegovini je trenutno u lošem stanju i zahtijeva hitnu sanaciju.  

Pored potencijala za uštedu energije, stambene zgrade, pod uslovom da se njihova energetska efikasnost unaprijedi, također imaju značajan potencijal za smanjenje emisije stakleničkih gasova (GHG) zahvaljujući mjerama zamjene goriva. Povećanje energetske efikasnosti će tako doprinijeti boljem zdravlju i kvalitetu života cjelokupnog stanovništva.   

Cilj projekta

Dekarbonizacija stambenog sektora u Bosni i Hercegovini te stvaranje osnova/otvaranje prostora za veća ulaganja u niskokarbonske stambene zgrade.       

Do ove transformacione promjene u energetskom sektoru može doći samo ako se kapaciteti i stručnost nadležnih institucija i stručnjaka budu razvijali istovremeno sa uspostavljanjem sistema koji omogućava finansiranje energetski efikasnih infrastrukturnih projekata te samim tim i otvaranje zelenih radnih mjesta i smanjenje emisija.  

Ovaj trogodišnji projekat (2021-2024) će biti realiziran u 36 gradova i opština.                        

Učešće Švedske značajno će doprinijeti ubrzanju razvoja opštinskih finansijskih mehanizama za realizaciju mjera energetske efikasnosti u stambenim zgradama.

Projektne aktivnosti                    

Cilj projekta je ostvarivanje stvarne i vidljive promjene paradigme u sektoru zgradarstva u Bosni i Hercegovini u pravcu niskokarbonskog održivog razvoja,  a u skladu sa preporukama iz nacionalno utvrđenog doprinosa, nacionalnih izvještaja UNFCCC-u i Strategiji prilagođavanja na klimatske promjene Bosne i Hercegovine.  

Opšti cilj projekta je stvaranje osnova/otvaranje prostora za  veća ulaganja u niskokarbonske stambene zgrade u Bosni i Hercegovini.

Taj cilj će biti ostvaren efikasnim uklanjanjem nefinansijskih prepreka niskokarbonskim ulaganjima u stambene zgrade u Bosni i Hercegovini.

To će se postići kroz 3 sljedeća rezultata/aktivnosti:

Aktivnost 1: Izrada studija energetske efikasnosti stambenog sektora za svaku opštinu/grad koji učestvuju u projektu

Aktivnost 2: Razvoj kompletnih opštinskih/gradskih finansijskih mehanizama i mehanizama donošenja politika za potrebe realizacije mjera energetske efikasnosti u okviru i nakon završetka ovog projekta  

Aktivnost 3: Organiziranje kampanje podizanja svijesti i edukacije građana o obostranim prednostima energetske efikasnosti

Residential

Očekivani rezultati

Izrada 36 studija energetske efikasnosti stambenog sektora za svaku opštinu/grad u projektu uključujući:  

 • Polazni inventar ukupnog stambenog fonda u datoj opštini/gradu;
 • Zbirne podatke o postojećim energetskim potrebama cjelokupnog stambenog fonda;
 • Prijedlog mjera EE za poboljšanje energetske efikasnosti stambenih zgrada;                        
 • Iznos potrebnih ulaganja za realizaciju predloženih mjera energetske efikasnosti;                                      
 • Pokazatelje ekonomske valorizacije predloženih mjera energetske efikasnosti;  
 • Uštedu energije/godišnju potrošnju energije za stambeni fond nakon realizacije mjera energetske efikasnosti;     
 • Smanjenje emisije GHG/ godišnja emisija GHG iz stambenog fonda nakon realizacije mjera energetske efikasnosti;
 • Analiza glavnih prepreka koje građane sprečavaju u renoviranju stanova radi postizanja veće energetske efikasnosti, uključujući preporuke o najefikasnijim lokalnim rješenjima.

Razvoj kompletnih opštinskih/gradskih finansijskih mehanizama i mehanizama donošenja politika radi realizacije EE             

 • Izrada 36 održivih finansijskih šema (neophodno radi kontinuiranog niskokarbonskog ulaganja u stambeni fond, za period nakon završetka projekta).            
 • Razvoj kapaciteta i edukacija opštinskih/gradskih službenika          

Organiziranje kampanje podizanja svijesti i edukacije građana o obostranim prednostima EE  

 • Kampanja podizanja svijesti javnosti                    
 • Edukacije namijenjene stanovnicima opština/gradova              
Trajanje:

2021-2024.

Donator:

Švedska  

Vrijednost:  

2.200,000 EUR

Glavni partner:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

36 različitih gradskih/opštinskih uprava 

residential