Uklanjanjem fizičkih barijera do boljih uslova života za osobe s invaliditetom

3 December 2023

 

Iako su prava osoba sa invaliditetom regulisana domaćim i međunarodnim propisima, one ne uživaju jednake uvjete i mogućnosti u životu u BiH i suočavaju se s dvije vrste izazova, sistemskim i fizičkim.

U prvoj grupi su zakoni, politike, prakse ili strategije koje vlasti osmišljavaju za ovu grupu, dok su u drugoj okruženja koja su nedostupna osobama sa invaliditetom zbog načina na koji su dizajnirana.

Mnoge zgrade nemaju izgrađene prilaze za osobe sa invaliditetom. Pločnici ispred objekata su preuski za kolica i pomagala za hodanje, ručke na vratima nisu pristupačne, gradski prijevoz je bez rampe, loše osvjetljenje osobama sa slabim vidom stvara poteškoće u kretanju.

Lokalne vlasti u BiH su u proteklim godinama pojačale napore na unapređenju životnih uslova za osobe sa invaliditetom, čemu je doprinio i UNDP-ov projekt Inicijativa za razvoj infrastrukture u Bosni i Hercegovini (CIDI).  Ovaj petogodišnji projekat (2018.-2023.) je bio usmjeren ka poboljšanju kvaliteta života ljudi u BiH kroz ciljana ulaganja u infrastrukturu i unapređenje javnih usluga. Finansirale su ga prvenstveno kantonalne i lokalne vlasti u BiH, uz sufinansiranje UNDP-a. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je glavni investitor aktivnosti usmjerenih ka uklanjanju barijera. 

Procjenjuje se da u Kantonu Sarajevo živi oko 60.000 osoba sa invaliditetom koje će imati direktnu korist od projekta. Na inicijativu Vlade Kantona Sarajevo (KS), 2019. godine u okviru CIDI projekta su pokrenute aktivnosti usmjerene na eliminaciju arhitektonskih barijera na području KS kako bi se pomoglo osobama s poteškoćama u kretanju kroz izgradnju prilazne i druge infrastrukture. Znanje o novim tehnologijama pomoglo je da se osmisli digitalna platforma naziva WeMapp koja pomaže osobama s poteškoćama da se sigurno kreću bilo kuda, i to mapiranjem najboljih ruta za njih u bilo kojem gradu.
 

WeMapp aplikacija je orijentisana na stvaranje mape koja detektuje prepreke i pristupačnosti, te korisnicama i korisnicima pruža personalizovane rute temeljene na njihovim motoričkim sposobnostima. Kako bi podržao početne napore na mapiranju koje je neophodno za razvoj aplikacije, UNDP Accelerator Lab je u aprilu 2022. godine proveo testno mapiranje sa studentima Srednje građevinsko-geodetske škole u Sarajevu. Učenici su u roku od sat vremena u centru Sarajeva uspjeli identifikovati više od 150 prepreka za osobe s poteškoćama u kretanju.

Ukupno 27 institucija u oblasti školstva, zdravstva, socijalne zaštite i drugih javnih su u potpunosti prilagođene korištenju osobama s poteškoćama u kretanju. Konkretne intervencije su realizovane na ugradnji liftova, platformi, pristupnih rampi i prilagođavanje sanitarnih čvorova osobama sa invaliditetom.

Svaki objekat ili lokacija na kojima je uklonjena fizička  ili druga barijera je jedna mala pobjeda ka ostvarenju cilja kojem teži cijelo naše društvo – život bez diskriminacije i ograničenja u kom su svi ravnopravni i niko nije izostavljen.