Stručni seminar „Krivično - pravna zaštita okoliša / životne sredine“

U okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom „Jačanje vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini“ u Konjicu je održan trodnevni stručni seminar pod nazivom „Krivično-pravna zaštita okoliša/životne sredine“.

22 September 2023

U okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom „Jačanje vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini“ u Konjicu je održan trodnevni stručni seminar pod nazivom „Krivično-pravna zaštita okoliša/životne sredine“. Seminar je okupio 45 tužioca, sudija, ekoloških i kriminalističkih inspektora, te predavača i eksperata iz oblasti okolišnog prava iz BiH, Srbije i Francuske.

 

„ Klimatske promjene i prijetnje po okoliš nastavljaju da se intenziviraju, što predstavlja sve veći izazov za čovječanstvo, a razumijevanje i primjena ekološke pravde, vladavine prava i krivično-pravne zaštite okoliša, je još uvijek na margini. Potrebne su dodatne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti, “ 

 

naglasio je Tomislav  Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS-a.

 

Projekat „Jačanje vladavine okolišnog prava u BiH“ podrazumijeva unapređenje pristupa okolišnoj pravdi, promoviranje ljudskih prava i izgradnju kapaciteta sudija, tužilaca i inspektora za otkrivanje, procesuiranje i dokazivanje prekršaja i krivičnih djela protiv okoliša. S obzirom da je BiH u decembru 2022. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jedan od imperativa je usklađivanje njenog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti. Stoga je jedan od prioriteta projekta usmjeren i na analiziranje usklađenosti i donošenje preporuka u tom pogledu.

 

„ Ekološka pravda zamišljena sa ciljem promovisanja odgovornosti po pitanjima životne sredine, fokusirajući se na poštovanje, zaštitu i ispunjenje prava na životnu sredinu i promociju vladavine prava u oblasti životne sredine,“

 

istakao je Alfredo Strippoli, šef Odjela za vladavinu prava, delegacije Evropske Unije u BiH te dodao da nema sumnje da će ljudska prava iz oblasti životne sredine biti sve više u fokusu pregleda ljudskih prava u budućnosti, što će zahtijevati institucionalnu spremnost i sistemsko praćenje, izvještavanje i procesuiranje kršenja ljudskih prava u oblasti životne sredine.

 

Dio seminara je bila i tematska sesija o sudskim praksama Evropskog suda za ljudska prava od strane Natalia Kobylarz, više pravnice na Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP), koja je pojasnila da:  

 

"Za ESLJP, zaštita životne sredine je sve važnija tema u današnjem društvu. Javne vlasti moraju postići 'pravičnu ravnotežu' između opšteg interesa zajednice, kao što je ekonomski razvoj, i osnovnih prava pojedinca koji je ozbiljno pogođen zagađenjem ili drugim vrstama štete po životnu sredinu."

 

U julu 2022. godine, Generalna skupština je Rezolucijom izglasala da se „pravo na  čist, zdrav i održiv okoliš” ubraja među temeljna ljudska prava, čime je to pravo postalo historijski priznato na međunarodnom nivou. U Rezoluciji se pravo ističe kao ključno za uživanje drugih ljudskih prava, naglašava obaveza država da poštuju, štite i promoviraju ljudska prava u aktivnostima  usmjerenim na rješavanje okolišnih izazova i potiče saradnja između država, agencija UN-a i drugih aktera u promoviranju provedbe tog prava.