Javni poziv za proširenje članstva u Savjetodavnoj grupi ReLOaD2 projekta u Bosni i Hercegovini

16 February 2023

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) objavljuje:

JAVNI POZIV

za proširenje članstva u Savjetodavnoj grupi ReLOaD2 projekta u Bosni i Hercegovini

 

ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. januara 2021. godine i trajat će do decembra 2024. godine. Cilj ReLOaD2 projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

U ReLOaD2 komponenti za BiH učestvuje 13 jedinica lokalne samouprave [1] (JLS), te je predviđeno da tokom trajanja projekta kroz javne pozive bude podržano minimalno 140 projekata OCD. U okviru projektne strukture, uspostavljena je Savjetodavna grupa na početku projekta s ciljem osiguranja toka informacija u vezi sa implementacijom projekta i u namjeri da služi kao forum za saradnju i dijalog o temama vezano za razvoj civilnog društva. Savjetodavnu grupu trenutno čine tri predstavnika JLS i četiri OCD predstavnika.  Učešće u Savjetodavnoj grupi je na volonterskoj osnovi. Sastanci Savjetodavne grupe se održavaju dva puta godišnje ili po potrebi i češće

U cilju pružanju mogućnosti većem broj zainteresiranih organizacija, posebno omladinskih organizacija i predstavnika mladih, ReLOaD2 objavljuje Javni poziv za proširenje članstva Savjetodavne grupe.

 

Kriteriji za učešće u Savjetodavnoj grupi

Ovaj javni poziv je otvoren za predstavnike OCD, predstavnike omladinskih organizacija i pojedince. Na poziv se mogu prijaviti manje organizacije lokalnog nivoa i profesionalno etablirane organizacije sa dugogodišnjim iskustvom, omladinske organizacije, predstavnici mladih, te ostali pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu doprinijeti uspješnom radu Savjetodavne grupe. Pri izboru članova voditi će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora, geografskoj zastupljenosti OCD i rodnoj zastupljenosti.

 

Koje OCD mogu predložiti kandidata?

OCD i omladinske organizacije mogu predložiti kandidata za člana Savjetodavne ako su:

registrovani kao udruženja građana prije objavljivanja Javnog poziva,

aktivni u zajednici i prepoznati od građana/korisnika njihovih usluga u zajednici,

ako je kandidat za člana Savjetodavne grupe BiH državljanin, sa prebivalištem u BiH.

 

Potrebna dokumentacija

a) OCD i omladinske organizacije trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

kopiju rješenja o upisu u registar udruženja građana,

pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini,

pismo podrške OCD predloženom kandidatu uz kraću biografiju koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata,

kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) organizacije koja predlaže kandidata.

 

b) Pojedinci trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

fotokopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta izdatog u BiH na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Savjetodavne grupe,

biografiju sa podacima o iskustvu rada u i sa civilnim društvom,

kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) kandidata.

 

Rok i način predaje dokumentacije

Javni poziv je prvobitno bio otvoren od 16. februara do 03. marta, 2023. godine. Novi rok za prijave je 10. mart, 2023. godine.

 

Kandidovanje za člana Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu registry.ba@undp.org, lično na protokol UNDP-a u BiH ili putem pošte na adresu:

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

s napomenom: “Kandidatura za člana Savjetodavne grupe – ReLOaD2 projekat”.

 

Prijave za članove Savjetodavne grupe će se razmatrati samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Prijave dostavljene nakon zvaničnog roka, bit će razmatrane samo u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. UNDP BiH će u roku od 15 dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata obavijestiti izabrane kandidate o rezultatima odabira. Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata za člana Savjetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: registry.ba@undp.org

 

------------------------------------------------------------

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[1] Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Novo Sarajevo, Mostar, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez