Grad Mostar: Rezultati Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na objekte individualnog stanovanja

SolarCET projekat

26 May 2023

 

Projekat “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) koji finansira Vlada Republike Slovačke, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), objavljuje rezultate Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području grada Mostara. Poziv je realizovan u saradnji sa Gradom Mostar, i uz podršku UNDP-ovog projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Ovaj javni poziv je raspisan 31. oktobra 2022. godine, a po isteku roka za dostavljanje prijava produžen je do 12. decembra 2022. godine, nakon čega je evaluaciona komisija pregledala i bodovala pristigle prijave, u skladu sa propisanim opštim i tehničkim kriterijima koji su bili navedeni u samom pozivu. Opšti kriterij podrazumijevao je kompletnost dostavljene dokumentacije, dok su tehnički kriteriji uključivali omjer sufinansiranja ugradnje solarnog sistema od strane podnosilaca prijave, korištenje stambenog prostora (broj korisnika po m2), godišnju potrošnju električne energije i korištenje toplotne pumpe. Pored toga, prednost su imale žene vlasnica objekta individualnog stanovanja kao i domaćinstva u kojima žive osobe mlađe od 35 godina.

Uvidom u sve prijave i navedene kriterije, odabrano je ukupno dvadeset sedam (27) vlasnika/ca stambenih objekata individualnog stanovanja sa područja grada Mostar, koji će tokom 2023. godine dobiti tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za lične potrebe.

U slučaju da neki od prvorangiranih korisnika/ca s finalne rang liste odustane, korisnici sa dolje navedene rezervne rang liste (po napisanom redoslijedu) će dobiti preporuku za subvenciju.

Cilj ovih aktivnosti je potaknuti građane, vlasnike/ce privatnih objekata, da koriste solarne panele kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, smanjenju emisije stakleničkih plinova, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini.

Slijedi konačna rang lista rezultata Javnog poziva:

Rb. Podnosilac prijave

1. Dinka Mišić
2. Blaž Drežnjak
3. Bosiljko Knežević
4. Sanja Merzić
5. Alija Abaza
6. Ivan Bevanda
7. Sanel Tiro
8. Tomo Marić
9. Tihomir Pandža
10. Dragan Čule
11. Bećo Trebović
12. Margareta Pehar
13. Semir Temim
14. Amina Šahović
15. Slavko Cvitković
16. Ana Mandić
17. Marin Milićević
18. Jusuf Tanović
19. Semir Suljić
20. Srećko Mataić
21. Dragan Milićević
22. Mario Nikolić
23. Semir Memić
24. Tomislav Mihić
25. Mirsad Lavić
26. Dragan (Ilija) Čule
27. Omer Šator

Rezervna rang lista:

Rb. Podnosilac prijave

1. Borislav Puljić
2. Dženana Kotlo 
3. Zdravko Bošković
4. Zlatan Ćiber
5. Vlado Cvitković
6. Haris Vuk
7. Zovko Jozo
8. Amin Čevra
9. Mili Knezović
10. Zdravko Vico
11. Anka Drmač
12. Veselko Barišić
13. Slavko Vidović
14. Azer Huseinbegović
15. Vedran Jeličić
16. Halil Smajilović
17. Dženana Kotlo 
18. Vahidin Nazdrajić
19. Dragan Jurić
20. Mile Vrljić
21. Imšir Đonko
22. Samir Sefo
23. Ibro Bubalo
24. Meadin Balavac
25. Bernadica Miličević
26. Edin Čolaković
27. Krešimir Tomić
28. Branko Drežnjak
29. Marko Nikolić
30. Vlado Leko
31. Miroljub Talić
32. Marko Sesar
33. Semir Ćesir
34. Franjo Čerkuč
35. Suad Pilav
36. Željko Dobrinić
37. Đenan Velagić
38. Zvonko Stanić

Napomena:

Podnosioci prijava koji se ne nalaze na ovim rang listama nisu ispunili uslove Javnog poziva. Sva lica koja su se prijavila na ovaj Javni poziv imaju pravo prigovora UNDP-u i Projektnoj implementacionoj jedinici, u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na internet stranici Grada Mostara i UNDP-a. Odluka Komisije za prigovore je konačna i objavljuje se na internet stranici Grada Mostara i UNDP-a, u roku od pet dana od prijema prigovora.

Prigovori sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Mostar
ul. Adema Buća 19
Projekt SolarCET/Projektna implementaciona jedinica (PIU)
88000 Mostar

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prigovor na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara“. Na poleđini koverte potrebno je navesti pun naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca prigovora.