VIADINARICA III

Projekt koristi postignuća i višegodišnje iskustvo UNDP-a stečeno tijekom prethodne dvije faze projekta Via Dinarica u Bosni i Hercegovini s ciljem daljeg promoviranja destinacije Via Dinarica na globalnoj turističkoj mapi. Istovremeno perspektiva projekta je da se u ubuduće pojam turizma u Bosni i Hercegovini vezuje za održive pristupe zasnovane na prirodi, rodno odgovorni zeleni razvoj i razvoj sredstava za život, pojačane tehnologijom i inovacijama. Ovim projektom, UNDP nastavlja širiti dosadašnja raznovrsna partnerstva  i afirmira platformu za podršku održivom turizmu u zemlji unutar mreže regionalnih partnera.  

Uspjeh prve faze projekta Via Dinarica: Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast (2014. – 2017.) doprinio je pozicioniranju Bosne i Hercegovine na svjetskoj turističkoj mapi kao jednog od najboljih mjesta za turizam u prirodi. Faza II projekta Via Dinarica (2018. - 2021.), financirana od strane USAID-a i AICS-a, provedena je u pozadini izbijanja COVID-19 i posljedičnog karantena, oštrog pada turističkih aktivnosti i turističkih dolazaka te njegovog utjecaja na pružatelje turističkih usluga i izdvajanje sredstava iz javnih proračuna za investicije i intervencije u turizmu. No, unatoč preprekama i poteškoćama vezanim uz COVID-19, Via Dinarica je uspjela prilagoditi svoj pristup i ostvariti zadane ciljeve. Važnost Via Dinarice je u tome što nije samo osigurala financijska sredstva svojim korisnicima; uz podršku Via Dinarice postaje se dio šire regionalne mreže za razvoj održivog turizma pod prepoznatljivim, međunarodno afirmiranim brendom.
 

ODRŽIVI TURIZAM ZA ZELENI RAZVOJ DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Projekt koristi postignuća i višegodišnje iskustvo UNDP-a stečeno tijekom prethodne dvije faze projekta Via Dinarica u Bosni i Hercegovini s ciljem daljeg promoviranja destinacije Via Dinarica na globalnoj turističkoj mapi. Istovremeno perspektiva projekta je da se u ubuduće pojam turizma u Bosni i Hercegovini vezuje za održive pristupe zasnovane na prirodi, rodno odgovorni zeleni razvoj i razvoj sredstava za život, pojačane tehnologijom i inovacijama. Ovim projektom, UNDP nastavlja širiti dosadašnja raznovrsna partnerstva  i afirmira platformu za podršku održivom turizmu u zemlji unutar mreže regionalnih partnera.  

 

I: Održiva turistička infrastruktura i usluge duž Via Dinarica staza kao doprinos oporavku od krize izazvane pandemijom COVID-19

Rezultat/Aktivnost 1: Zelena i prirodna infrastruktura i sigurnost Via Dinarica staza

Očekivani rezultati:

 • 950 km staza Via Dinarica održavano.
 • 200 km novih Via Dinarica staza označeno.
 • Nove tehnologije (npr. uvećana stvarnost, QR kod na oznakama na stazama Via Dinarica) uvedene na najmanje 15 lokacija.  
 • Organizirana 3 volonterska kampa uz sudjelovanje najmanje 100 planinara.
 • 15 projekata zelene / prirodne infrastrukture, svaki u vrijednosti od oko 30,000 USD, provedeno u partnerstvu s i uz sufinanciranje od strane lokalnih vlasti i kantona duž staza Via Dinarica.
 • Savjetodavno vijeće Via Dinarica koordinira 3 mreže vezane za staze i uključuje odgovornog partnera na terenu/ centar za podršku Via Dinarica, 3 info centra Via Dinarica i širok spektar lokalnih aktera.
 • Portal Via Dinarica se redovno održava i relevantne informacije ažuriraju.

Rezultat/aktivnost 2: Autohtone i moderne turističke usluge zasnovane na prirodnom, kulturnom i istorijskom nasljeđu  izrađene u suradnji sa stručnim licima i aktivnim zajednicama.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 5 smještajnih kapaciteta duž Via Dinarice unaprijedilo uvjete i tranziciju ka zelenim eko standardima u turističkom smještaju.
 • Najmanje 20 pružatelja turističkih usluga dobilo podršku za širenje raznovrsnosti i moderniziranje turističke ponude uz najmanje 10 novih/održivih turističkih usluga duž koridora  Via Dinarice. 
 • Osnaženi kapaciteti najmanje 100 pružatelja turističkih usluga.
 • Najmanje 30 radnih mjesta otvoreno/zadržano.
 • 5% godišnji rast kod pružatelja turističkih usluga Via Dinarice koji su dobili podršku.
 • 10% godišnji rast posjetilaca kod pružatelja turističkih usluga Via Dinarice koji su dobili podršku.
   

II: Strategije i financijski okviri omogućavaju, čuvaju i promoviraju Via Dinaricu kao održivu turističku destinaciju


Rezultat/aktivnost 3: Strategije i financijski poticaji za tranziciju ka rodno odgovornom održivom turizmu
 

 • Očekivani rezultati:
  Identificirane mogućnosti i prilike u propisima i strategijama u cilju osiguranja razvoja rodno odgovornog održivog razvoja turizma u Bosni i Hercegovini. 
 • Najmanje 2 nacrta strategije/propisa dobili podršku u cilju poticanja tranzicije ka održivom turizmu u zemlji.  
 • Identificirane i podržane niše i strateške prilike za strateške pilot mjere omogućavanjem financijskih podsticaja kroz programe podrške koji afirmiraju, promoviraju i podstiču održivi turizam u saradnji sa partnerskim ministarstvima.
 • Neformalni koordinacioni mehanizam (odbor Via Dinarica, savjetodavno vijeće i mreža) i lokalno operativno tijelo (centar za podršku Via Dinarica) podržani u cilju bolje komunikacije s ciljem omogućavanja održivosti Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Rezultat/aktivnost 4: Promoviranje Via Dinarice kao destinacije zelenog i održivog turizma, uključujući i digitalni marketing

Očekivani rezultati:
 

 • Web stranica Via Dinarica proširena i unaprijeđena.
 • Najmanje 10 novih Via Dinarica turističkih paketa izrađeno i plasirano na tržište. 
 • Najmanje 3 video/audio snimka obilaska najvažnijih dijelova Via Dinarica destinacije pripremljeni i ponuđeni turistima.
 • Najmanje 2 digitalna rješenja koja doprinose personaliziranoj turističkoj ponudi i održivom ponašanju turista postavljena kao pilot rješenja na Via Dinarica web portalu.

 

Trajanje:

2023. - 2025.

Donatori:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) 
Vlada Bosne i Hercegovine

Vrijednost: 

USD 2,085.625,10 

 

Impact

START DATE

June 2018

END DATE

December 2023

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOVERNMENT OF ITALY

USAID

TOTAL CONTRIBUTIONS

$3,907,942

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2018$85,362

2019$427,376

2020$755,040

2021$1,485,584

2022$77,628

2023$7,206

2024$61

Full Project information