Javni poziv za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva u Kantonu Sarajevo

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE ZAMJENE PEĆI/KOTLOVA NA UGALJ I OSTALA ČVRSTA GORIVA CERTIFICIRANIM PEĆIMA/KOTLOVIMA, TOPLOTNIM PUMPAMA i KONDENZACIJSKIM KOTLOVIMA NA GAS U DOMAĆINSTVIMA U KANTONU SARAJEVO - 2024

February 6, 2024
Javni poziv GED

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas  u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo. U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavljuje: 

Javni poziv

Vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas (Pilot projekat) 

 

Dokumenti

 

 

O Projektu 

Projekt subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva, certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i efikasnim kondenzacijskim gasnim kotlovima u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu Projekat), predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima smanjenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u padinskim i prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva. Smanjenje zagađivanja zraka iz individualnih ložišta postići će se subvencioniranjem zamjene peći i malih kotlova na čvrsta goriva (prioritetno onih koja koriste ugalj) koji se koriste za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, posebno sumpor dioksida i čvrstih čestica. Projektom će se subvencionirati nabavka certificiranih peći/kotlova na pelet, toplotnih pumpi, te efikasnih kondenzacijskih gasnih kotlova. 

Ciljevi Projekta su:
•    poboljšanje kvalitete zraka,
•    smanjenje potrošnje energenata za grijanje domaćinstava,
•    smanjenje troškova za grijanje domaćinstava,
•    promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći
•    razvoj tržišta certificiranog peleta i
•    razvoj tržišta certificiranih kotlova

Pored navedenih ciljeva, implementacija Projekta dovesti će do povećanja privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo. Osnovni princip na kojem se bazira Projekat su zamjena neefikasnih, visokozagađujućih peći/kotlova  certificiranim pećima/kotlovima koji koriste okolinski prihvatljivija goriva, kao i toplotnim pumpama i kondenzacijskim plinskim bojlerima u domaćinstvima, a koje potpuno zadovoljavaju aktuelne evropske standarde u pogledu efikasnosti i emisija zagađujućih materija. 

Korisnici i uslovi Javnog poziva

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo). U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta. 


Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak sa upisanim objektom ili Upotrebna dozvola za predmetni objekat). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom. Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Subvencije za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva

 • Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije 
   Napomena: projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije
 • Prelazak na grijanje pomoću kondenzacijskih gasnih kotlova subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kondenzacijski kotao na gas u skladu sa projektnom dokumentacijom) a maksimalno do 3.000,00 KM po korisniku. 
   Napomena: projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije


Tok implementacije projekta za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva pećima/kotlovima na pelet i kondenzacijskim gasnim kotlovima je detaljno pojašnjen u dokumentu u Prilogu ovog Javnog poziva pod nazivom Tok implementacije projekta:


•    Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40% od ukupne investicije, a maksimalno do 7.000,00 KM po korisniku subvencije. 
Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja se odnose na ukupne troškove koji uključuju: 
•    izradu projektne dokumentacije zamjene peći/kotlova na čvrsto gorivo od strane ovlaštene projektantske firme
•    nabavku toplotne pumpe od ovlaštenih proizvođača/distributera (UNDP će formirati listu toplotnih pumpi koje zadovoljavaju standarde EU) 
•    instalaciju toplotne pumpe od strane izvođača radova kojeg će UNDP izabrati putem javnog poziva 
•    puštanje u rad toplotne pumpe od strane ovlaštenog servisa 
•    stručni nadzor nad kompletnim radovima i prijem radova. 
 

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv: 

 • popunjen prijavni formular (koji se nalazi u Prilogu ovog Javnog poziva),
 • ZK izvadak ili pravosnažna upotrebna dozvola, kao dokaz da se radi o legalno izgrađenom individualnom stambenom objektu, namijenjenom za stalno stanovanje,
 • kućna lista i uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove  domaćinstva (CIPS uvjerenje),
 • pisana saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više od jednog) za koji se aplicira na javni poziv (izjava o saglasnosti sa uslovima Projekta ili ugovor o zastupanju, gdje su potpisi ovjereni od strane ovlaštenog organa ili je dokument notarski/advokatski obrađen),
 • ovjerenu izjavu vlasnika objekta - aplikanta da na objektu nisu izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.); u slučaju da postoji više vlasnika, dovoljno je da ovu izjavu da aplikant kao jedan od suvlasnika,
 • sliku peći/kotla koji se koriste za grijanje i slike sve četiri strane objekta.

Rangiranje aplikacija


Sve pristigle aplikacije biti će rangirane na osnovu slijedećih kriterija:
•    gorivo koje se koristi za grijanje: najveći broj bodova će dobiti domaćinstvo koje koristi ugalj kao jedino gorivo, zatim kombinacija uglja i ogrjevnog drveta itd.,
•    iznos m2 stambene površine po korisniku: manji broj m2 po korisniku donosi više bodova (napomena: računa se ukupna stambena površina, a ne grijana) broj bodova=(-2/5)*stambena površina po korisniku + 24
•    kategorije kvaliteta zraka: s obzirom na cilj Pilot projekta, objekti koji se nalaze u najzagađenijim dijelovima Kantona (prema karti kategorizacije kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo) će, po ovom kriteriju, dobiti više bodova.
 
Prikaz bodovanja je dat u sljedećoj tabeli:

 

Naziv kriterija

 

Opis stanja

 

Broj bodova

 

 

 

Korišteno gorivo (gorivo koje aplikant trenutno koristi za grijanje)

 

ugalj

 

50

 

ugalj i ogrjevno drvo

 

40

 

ogrjevno drvo

 

30

 

ugalj i prirodni gas

 

20

 

ogrjevno drvo i prirodni gas

 

 

10

 

Korištenje stambenog prostora (m2/korisniku)

 

od 10 do 60

 

 

od 0 do 20

 

preko 60

 

0

 

 

 

Kategorija kvaliteta zraka*

 

zagađen

 

30

 

umjereno zagađen

 

15

 

nezagađen

 

0

 

* Kategorije kvalitete zraka i područja su određena u skladu sa članom 47. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i kartom kategorizacije područja u odnosu na kvaliteta zraka


 

Radna grupa će procijeniti iznos potrebnih sredstava za implementaciju svih validnih aplikacija (procjena na osnovu kataloških cijena za potrebne snage za grijanje i vrste izvora energije) i na osnovu toga formirati bodovnu listu aplikanata. Radna grupa će formirati tri bodovne liste, jednu sa aplikantima koji su aplicirali za subvenciju prelaska na certificirane peći/kotlove na pelet, drugu za aplikante koji su aplicirali za subvenciju prelaska na certificirane toplotne pumpe, te treću sa aplikantima koji su aplicirali za subvenciju prelaska na kondenzacijske kotlove na gas. U skladu sa raspoloživim sredstvima za subvenciju odrediti će se broj aplikanata za koje će se odobriti subvencioniranje za sve tri liste.

Sve potrebne informacije i prijavni formular mogu se naći na stranici www.ba.undp.org ili zahtijevati putem e-maila: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com, uz napomenu naziva Javnog poziva. 

Rang liste aplikanata koji zadovoljavaju uslove Javnog poziva biti će objavljene na web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišai UNDP-a, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Rok za apliciranje

Podnošenje aplikacija za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na čvrsta goriva, a prema uslovima Javnog poziva, počinje od dana objave u sredstvima javnog informisanja. 
Javni poziv ostaje otvoren do 15.04.2024. godine do 17.00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te nije moguća naknadna dopuna već dostavljenih prijava.
 

Mjesto i način podnošenja aplikacija

Popunjen prijavni formular za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva, certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom pod Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv,  dostaviti isključivo na jedan od ova dva načina:


a)    preporučenom poštom na adresu:
UNDP BiH
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova NE OTVARATI“


ili 


b)    putem e-maila na adresu: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com
sa naslovom poruke: 
„Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova.

 
Za eventualna pitanja o učešću u Javnom pozivu za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva, te konvencionalnih kotlova na gas certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, molimo da Vaše upite pošaljete na email: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com, uz napomenu ,,Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova“


Sredstva za realizaciju Pilot projekta osiguralo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Vlada Švedske, a aktivnosti se provode kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj (GED). Projekt Zeleni ekonomski razvoj finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, te drugim partnerima.