GED05

GED projekat

Zeleni ekonomski razvoj

Iz perspektive potrošnje energije, Bosna i Hercegovina (BiH) je okarakterisana kao zemlja sa visokom neefikasnošću unutar rezidencijalnog, nerezedencijalnog/javnog, industrijskog i uslužnog sektora. Istovremeno, BiH posjeduje jedne od najznačanijih potencijala za očuvanje energije u region. Zemlja bi mogla bazirati svoj daljnji ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta na mjerama poboljšanja energetske efikasnosti u rezidencijalnom i javnom sektoru.

Prosječna potrošnja energije javnih objekata u BiH je tri puta viša u odnosu na prosjek Evropske unije (EU), što ih svrstava u potpuno energetski neefikasne zgrade (u skladu sa EU Eco-Management and Audit Scheme – EMAS). Da bi se zadovoljila ova energetski intenzivna potrošnja, mora se izdvojiti značajan iznos sredstava za energetsku potrošnju javnih objekata (obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, općinskih i entitetskih/državnih institucija), što predstavlja značajan udio ionako neadekvatnog javnog budžeta.

BiH je potpisala Ugovor o energetskoj povelji (Energy Charter Treaty), koji je, pored regulacije energetskog tržišta, donio i obavezu izvještavanja na osnovu svojih regulativa i direktiva. 

UNDP od 2009. godine radi na unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata, prije svega, kako bi stvorio pozitivan primjer i dao doprinos ispunjavanju ciljeva navedenih direktiva.

Cilj projekta

Kreiranje povoljnih uslova za investicije u mjere energetske efikasnosti, te istovremeno doprinositi razvoju tržišta i ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine. 
GED projekat

Projekat Zeleni ekonomski razvoj (GED) kreira povoljne uslove za investicije u mjere energetske efikasnosti, a istovremeno doprinosi razvoju tržišta i ekonomskom napretku zemlje. Na početku projekta, domaće vlasti i relevantna ministarstva nisu imala ljudske i finansijske resurse za pokrivanje ovih aktivnosti. Stoga je fokus stavljen na kantonalne i entitetske vlade, kao prvi korak ka institucionalizaciji upravljanja energijom i Akcionim planovima energetske efikasnosti u javnom sektoru.

Rezultati su:

 • Uštede u potrošnji javnog budžeta
 • Zapošljavanje domaće radne snage
 • Reinvestiranje u lokalnu infrastrukturu i prioritete 
 • Zaštita okoliša
 • Povećan komfor krajnjih korisnika
 • U trećoj fazi projekta, cilj je proširen na uključenje malih i srednjih preduzeća (MSP) kao pokretača zelene ekonomske tranzicije.

Komponente projekta

I. Jačanje institucionalnih kapaciteta

 • Jačanje kapaciteta za zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije
 • Pružanje tehničke pomoći Fondovima za zaštitu okoliša
 • Razvoj i jačanje tehničkih i ekonomskih kapaciteta općina, javnih ustanova, zgrada i preduzeća
 • Razvoj aplikacije za mapiranje energetskog intenziteta i uvođenje modula za praćenje i verifikaciju unutar
 • Informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS)

II. Institucionalizacija upravljanja energijom

Uvođenje EMIS-a u sve javne objekte
Uvođenje EMIS-a u sisteme javne rasvjete
Jačanje kapaciteta krajnjih korisnika


III. Upostavljanje finansijskog mehanizama i zakonodavnog okvira

 • Podrška Fondovima za zaštitu okoliša pri razvoju finanskijskih mehanizama iz vlastitih sredstava – revolving fond, razvojne pozajmice i fond za energetske usluge (ESCO)
 • Podrška vladama u kreiranju podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti i upravljanja energijom


IV. Provedba infrastrukturnih mjera  

 • Primjena mjera energetske efikasnosti, mjera obnovljivih izvora energije, solarnih sistema za toplu vodu i fotonaponskih sistema u javnim objektima, i energetska efikasnost u sistemima javne rasvjete


V. Podizanje svijesti javnosti

 • Povećati svijesti javnosti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije


VI. Instalacija obnovljivih izvora energije za domaćinstva van mreže

 • Instalacija hibridnih fotonaponskih sistema i solara u udaljenim područjima bez pristupa struji


VII. Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost u MSP

 • Provedba Zelene finansijske poticajne sheme, izrada detaljnih energetskih pregleda i uvođenje Sistema upravljanja energijom ISO 50001/ EN 16001 u MSP
Rezultati

U periodu od 2013. do danas, kroz GED projekat su postignuti sljedeći rezultati:

 • u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, uvedena je institucionalizacija upravljanja energijom/energetskog menadžmenta u osam (8) kantona, a odluka o obaveznom unosu podataka o potrošnji u EMIS je usvojena u šest (6) kantona,
 • u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, izvršena je institucionalizacija na nivou resornih ministarstava tj. Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite,
 • preko 2000 osoba je obučeno za samostalno korištenje EMIS sistema,
 • od 2016. godine uspostavljen je Revolving fond za projekte energetske efikasnosti javnih objekata, MSP i poboljšanja energetske efikasnosti sistema javne rasvjete u okviru Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te su pripremljeni interni akti za operacionalizaciju Revolving Fonda u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS,
 • povećana svijest javnosti o energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija stakleničkih gasova i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • provedeno je više od 350 detaljnih energetskih pregleda javnih objekata, u svrhu identifikacije najefikasnijih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti,
 • izvršena modernizacija sistema javne rasvjete u Maglaju, Živinicama, Bihaću, Donjem Vakufu, Ljubuškom, Širokom Brijegu i Banja Luci.
 • preko 67.000 osoba prisustvovalo je na edukativnim događajima i radionicama,
 • 30 povratničkih domaćinstava koja su proteklih 30 godina živjela u ruralnim dijelovima BiH, bez mogućnosti priključenja na elektrodistributivnu mrežu i električne energije, su dobili pristup električnoj energiji putem instalacije fotonaponskih solarnih sistema,
 • izrađena je „Studija o poboljšanju energetske efikasnosti u 1.368 domaćinstava u Kantonu Sarajevo koja koriste lica u stanju socijalne potrebe“, kojom se evidentira trenutno stanje i potrebe za energijom javnih i privatnih objekata u Kantonu Sarajevo koja koriste lica u stanju socijalne potrebe, te s ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata i smanjenja emisija iz individualnih ložišta, daje pregled svih mjera energetske efikasnosti kao i optimalne pakete mjera čijom bi se provedbom ostvarile najveće koristi za smanjenje emisija u ovom Kantonu,
 • izrađena „Strategija za ograničavanje upotrebe uglja i drugih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2022. – 2032.“, u cilju definisanja sveobuhvatnog i sistemskog rješenja problema kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, koji značajno utiče na kvalitet života građana,
 • pilot projekt subvencioniranja peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, s ciljem smanjenje zagađenosti zraka, posebno u naseljima u kojima su dominantni izvori zagađenja ložišta na čvrsto gorivo,
 • Studija e-mobilnosti i tržišta u BiH koja se odnosi na ugradnju i korištenje obnovljivih izvora energije (solarni PV sistemi) za punjenje električnih vozila, omogućit će zemlji da uradi procjenu kratkoročnog do srednjoročnog tržišnog potencijala i spremnosti za uvođenje električnih vozila u odabranim gradovima, kao i projektovanje prateće infrastrukture za punjenje,
 • Studija o korištenju novih troškovno optimalnih tehnologija u MSP u BiH, koja ima za cilj osigurati dokument koji će pružiti dovoljno pouzdane informacije i ulazne podatke potrebne za kreiranje dugoročnih politika i finansijskih mehanizama za pružanje finansijske podrške MSM u BiH, i poboljšanje energetske efikasnosti njihovih poslovnih procesa i aktivnosti.

Pored toga, infrastrukturne mjere poboljšanja energetske efikasnosti na 262 javna objekta i 13 sistema javne rasvjete doprinijeti će:

 • uštedama u javnim budžetima od preko 6.2 miliona BAM godišnje,
 • smanjenju potrošnje energije u prosjeku za 59%,
 • kreiranju preko 2.500 zelenih poslova,
 • smanjenju emisije CO2 za oko 16.200 tona godišnje,
 • poboljšanju uslova rada i boravka za preko 670.000 korisnika/ca, od čega je više od 270.000 žena. 
 

Naredni ciljevi

 • kontinuirana poboljšanja energetske efikasnosti u javnim objektima,
 • daljnje smanjenje potrošnje energije u javnom sektoru,
 • instalacija sistema grijanja na čiste izvore energije i dodatna zamjena peći i kotlova na čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima,
 • smanjenje GHG emisija,
 • provedba mjera energetske efikasnosti i projekata obnovljivih izvora energije u MSP,
 • uvođenje zelene poticajne finansijske sheme u sektoru MSP,
 • uvođenje zelenih kriterija u javne nabavke u BiH,
 • instalacija fotonaponskih solarnih sistema u područjima bez pristupa elekričnoj energiji,
 • uvođenje ISO standarda upravljanja energijom u MSP i
 • kampanje podizanja svijeti i razmjene znanja.
   

Za više informacija o GED projektu posjetite: www.ged.ba & https://ged.exposure.co/

Status:
Implementacija u toku
Početak projekta:
2013.
Očekivani završetak projekta:
2024.
Oblast:
Energija i okoliš
Donator:
Vlada Švedske
Vrijednost projekta:
52,9 miliona USD
Partneri:
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, kantonalna ministarstva, općine i drugi partneri.