The Social Exclusion Profile of Roma and Egyptians

The Social Exclusion Profile of Roma and Egyptians

December 16, 2015

This study focuses on the social exclusion profile of Roma and Egyptians in Albania. This study sheds light on the barriers to social inclusion. The study shows that Roma and Egyptians are locked in multiple traps – poverty, education, health, employment, and institutional traps – that interact with one another and sustain intergenerational poverty and social exclusion. Findings highlight the importance of debunking the myths that exist on Roma and Egyptians. Promoting the social inclusion of Roma and Egyptians in Albania requires a significant shift from the blaming-thevictim approach to an approach that considers the psychological and behavioral consequences of intergenerational poverty and discrimination.

Profili i përjashtimit social të romëve dhe egjiptianëve

Në qendër të vëmendjes së këtij studimi është profili i përjashtimit shoqëror të romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri. Studimi hedh dritë mbi barrierat ndaj përfshirjes sociale. Studimi tregon se romët dhe egjiptianët janë zënë në kurthe të shumëfishta – kurthi i varfërisë, ai arsimor, shëndetësor, i punësimit dhe ai institucional – që ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe përjetësojnë varfërinë dhe përjashtimin social ndër breza. Gjetjet e studimit nënvizojnë rëndësinë që ka rrëzimi i koncepteve të gabuara për romët dhe egjiptianët. Nxitja e përfshirjes sociale të romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri kërkon një kapërcim madhor konceptual: kalimin nga një qasje që fajëson viktimën, në një qasje që merr parasysh pasojat psikologjike dhe në sjellje që shkakton varfëria dhe diskriminimi brez pas brezi.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals