"Trust in Governance" Opinion Poll 2023

"Trust in Governance" Opinion Poll 2023

May 21, 2024

The 2023 Trust in Governance report is the eleventh edition of the annual Trust in Governance Opinion Poll initiated under the Open Government Partnership (OGP) in 2013 and supported by UNDP from the outset. It presents the results of the 2023 survey, which offer valuable insights into public trust, perceptions, and attitudes, as well as an analysis of the trends over the years. The opinion poll is carried out by the Institute for Democracy and Mediation (IDM) in the framework of the CSDA Project – “Consolidation of Citizen Centric Public Service Delivery in Albania”, a donor pool fund implemented by the Government of Albania in partnership with UNDP, and with Austrian Development Cooperation (ADC) as key contributor. 


Raporti “Besimi në qeverisje 2023” është edicioni i 11-të vjetor i sondazhit të opinionit publik të iniciuar në kuadër të Partneritetit për Qeverisje të Hapur (OGP) në vitin 2013, me mbështetje që në fillimin e tij nga UNDP-ja. Ai përfshin gjetjet e sondazhit për vitin 2023 të cilat paraqesin të dhëna të vlefshme lidhur me besimin e publikut, perceptimet dhe qëndrimet nga qytetarët, si dhe analizë të tendencave në vite. Ky sondazh zhvillohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të Projektit CSDA – “Konsolidimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin në Shqipëri”, një fond i përbashkët donatorësh, i cili zbatohet nga qeveria shqiptare në partneritet me UNDP-në dhe me Bashkëpunimin Austriak për Zhvillim (ADC) si kontribuues kryesor.