Yeşil Destinasyon Modelinin Geliştirilmesi Yoluyla Enerji Verimliliği Konusunda Bilincin Artırılması

Proje ne hakkında?

Yeşil Destinasyon Modelinin Geliştirilmesi Yoluyla Enerji Verimliliği Konusunda Bilincin Artırılmasına Projesi, sürdürülebilir turizm alanında sosyal, çevresel ve ekonomik dönüşümü desteklemeyi ve enerji verimliliği ve enerji kullanımı konusunda farkındalığı artırarak toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yeşil Destinasyon Modelinin, pilot alan olarak seçilen Küçükköy’de (Ayvalık) geliştirilmesi ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Projenin dört ana bileşeni şunlardır: i) enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak ziyaretçi çekme potansiyeli açısından destinasyonun mevcut durumunu analiz etmek, ii) sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve pilot destinasyonda yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artırmak için “Yeşil Destinasyon Modeli” geliştirmek iii) sürdürülebilir yerel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için pilot destinasyonda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konusunda kapasite geliştirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek ve iv) iletişim ve görünürlük faaliyetleri gerçekleştirmek.

Bu kapsamda güçlerini birleştiren Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP); yılda bir milyon turisti ağırlayan Ayvalık’ta gelecek vadeden bir turizm destinasyonu olan Küçükköy’de “yeşil destinasyon modelini” geliştirmeye ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalara başlamıştır.

Mevcut durum nedir?

Enerji verimliliği uygulamaları, enerji tüketiminin azaltılmasında temel direklerden biridir. İyileştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla erişim ile temiz ve enerji verimli teknolojiler, iklim eylemi de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma çabaları için büyük önem taşımaktadır. 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda da belirtildiği gibi, ana hedef “yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak”tır. Plan ayrıca sürdürülebilir kalkınma için enerji verimliliği çabalarının öneminin altını çizmekte ve enerji verimliliğini, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması, enerjide arz güvenliği, ihracata bağımlılıktan kaynaklı risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, çevrenin korunması gibi stratejik hedefleri tamamlayan ve kesişen bir alan olarak tanımlamaktadır.

Turizm sektörü açısından bakıldığında, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. 2023 Turizm Stratejisi, doğal kaynakları kullanırken minimum miktarda enerji tüketen ve minimum atık üreten çevre dostu sistemlerin araştırılmasının önemini vurgulamaktadır. Küresel turizm ve kalkınma eğilimleri, turizm endüstrisi için enerji verimli uygulamaların yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağına işaret etmektedir.

2023 Turizm Stratejisi, aynı zamanda, stratejik, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi varlıkların dengeli bir şekilde korunmasına ve kullanılmasına dayalı olarak toplumun tüm kesimleri için istihdam ve gelir yaratmayı ve turizm gelirlerinde büyümeye yol açmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda farklı turizm türleri tasarlamak için çabalar sarf edilmekte ve toplum temelli bir yaklaşımla yerel ekonomik büyümeyi teşvik eden turizme odaklanılmaktadır. 2023 Turizm Stratejisi'nin ana stratejilerinden biri olan doğa temelli turizmin planlı gelişimi kapsamında belirlenen 3.16 Eko-Turizm Destinasyonları başlığı altında, sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak biyolojik çeşitliliğe ve doğal varlıklara saygılı olacak şekilde eko-turizmin anaakımlaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan enerji verimli destinasyonlar yaratmanın öneminin de altı çizilmektedir.

Misyonumuz nedir?

Misyonumuz, Ayvalık Küçükköy'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilir turizm alanında sosyal, çevresel ve ekonomik dönüşümü desteklemek ve toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Nasıl yapıyoruz?

Proje kapsamında yapılması planlananlar:

  • Sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği bakış açısıyla turizm destinasyonunun mevcut durum analizinin ve destinasyon temelli ihtiyaç analizinin yapılması
  • Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik gelişim alanların tespit edilmesi
  • Seçilen destinasyonda enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (Sertifikalı enerji yöneticisi, EVD sertifikası, ekolojik sürdürülebilirlik, sorumlu üretim ve tüketim, karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliği ve enerji, akıllı tarım uygulamaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, vb. eğitimler)
  • Seçilen destiansyonda enerji verimliliği ön etütlerinin yapılması ve yenilenebilir enerji kullanım potansiyel alanlarının belirlenmesi ve ülke geneline yaygınlaştırılabilecek bir Yeşil Destinasyon Modeli tasarlanması.
  • Özellikle turizm işletmelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı konularında farkındalık yaratılması.
  • Enerji Avcıları Platformu aracılığıyla çocukların enerji verimliliği konusunda farkındalıklarını artması
  • SKA’ların kurumsal politikalara dahil edilmesinde enerji sektöründeki şirketlerin rolünün artırılması

Türkiye nasıl faydalanacak?

Proje, ülke genelinde yaygınlaştırılacak bir Yeşil Destinasyon Modelinin geliştirilmesi yoluyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalık yaratacaktır.

Proje aynı zamanda 2023 yılına kadar uygulanması hedeflenen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamındaki kesişen alanlar, binalar ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaşım ve tarım ile ilgili eylemlere girdi sunmayı amaçlamaktadır. Proje doğrudan veya dolaylı olarak Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023'te belirtilen tüm stratejik hedeflere katkıda bulunacaktır.

Proje aynı zamanda doğal kaynakları kullanırken minimum enerji tüketen ve minimum atık üreten çevre dostu sistemlerin araştırılmasının önemini vurgulayan 2023 Turizm Stratejisi ile de uyumludur.