Page content

Vårt fokus

Jämställdhet mellan könen

Jämställdhet och lika möjligheter

Jämställdhet mellan kvinnor och män är både ett mål i sig självt och en viktig byggsten för att vi ska uppnå hållbar utveckling och alla globala mål. Jämställdhet understryker en av de viktigaste principerna i Agenda 2030 för hållbar utveckling – att inte lämna någon utanför.

UNDP stödjer partners för att minska ojämlikheter mellan könen genom att säkerställa att kvinnor och flickors erfarenheter och behov inkluderas i alla insatser för utveckling. Att eliminera strukturella hinder för jämställdhet och främja kvinnor och flickors medverkan i beslut som påverkar deras liv, minskar fattigdom och ojämlikhet. Genom att skapa förutsättningar för jämställdhet bidrar UNDP till att skapa starka och hållbara samhällen.

För att inte lämna någon utanför i den hållbara utvecklingen måste ojämlikheter mellan könen och diskriminerande strukturer synliggöras och bekämpas. För att bidra till detta arbetar UNDP med viktiga partners som UN Women, UNFPA och UNICEF, samt regeringar, organisationer i civilsamhället, institutioner, högskolor och universitet och den privata sektorn.

Läs mer på www.undp.org