KONCEPTI PËR ARSIMIN E MESËM PËR TË RRITUR

KONCEPTI PËR ARSIMIN E MESËM PËR TË RRITUR

pdf (1MB)

Download

KONCEPTI PËR ARSIMIN E MESËM PËR TË RRITUR

December 9, 2022

Arsimi i të rriturve në kornizat ndërkombëtare njihet si një shtytës thelbësor i zhvillimit social dhe rritjes ekonomike. Ai luan një rol kyç në krijimin e vendeve më të mira të punës, e rrit cilësinë e jetës, e promovon zhvillimin personal dhe qytetarinë aktive. Për këto arsye, arsimi
për të rriturit brenda BE-së në dy dekadat e fundit ka qenë një prioritet politik.