Multilateralismes framtid

28. February 2019

«The Funding Compact» vil gjøre det mulig for FN å handle raskere og mer effektivt, særlig med hensyn til løsninger på globale utfordringer, som fornybar energi. Med støtte fra UNDP og det norske beredskapssystemet, NOREPS, drives Zambias nasjonale medisinlager nå av solenergi. Bilde: UNDP/ Karin Schermbrucker for Slingshot

2030-agendaen for bærekraftig utvikling har bidratt til en ny type multilateralisme. Alle målene for bærekraftig utvikling, enten det gjelder økonomisk vekst eller å beskytte miljøet, krever bedre samarbeid, koordinering og større forpliktelser

Et effektivt og prinsipp-basert multilateralt system er et viktig verktøy for å håndtere globale og lokale utfordringer. Disse utfordringene blir stadig mer kompliserte der langvarige humanitære konflikter, økende ulikheter, samt mer alvorlige klima-relaterte katastrofer ofte forekommer

Samtidig bør både FN og medlemslandenes ansvar omfatte mer enn selve bærekraftsagendaen. Det er gode nyheter at støtte til å oppnå bærekraftsmålene har økt. Samtidig er det urovekkende at medlemsland foretrekker å finansiere spesifikke programmer fremfor ikke-øremerket støtte. Andelen øremerket støtte var i 2016 over halvparten av den totale støtten. Samtidig har mengden kjernestøtte stagnert – og i enkelte tilfeller minsket. Kjernestøttens andel lå i 2017 så lavt som på 12% i forhold til den øremerkede støtten. Denne trenden fører til økt konkurranse mellom organisasjoner for å sikre støtte, i tillegg til at det fører til mindre fleksibilitet når det gjelder drift og responstid ved uforutsigbare situasjoner.

For å håndtere disse utfordringene foreslo generalsekretæren en «Funding Compact» som skal kunne oppfylle FNs utviklingssystems (UNDS) potensiale. Den innebærer forpliktelser fra medlemsland som fokuserer på at den finansielle støtten som gis skal ha bedre kvalitet: kjernestøtte, sammenslått støtte, og tematisk-basert støtte. FNs utviklingsprogram vil for sin del øke transparens, effektivitet og evalueringsmekanismer for å rapportere om programresultater.

Dette er en god mulighet til å øke effektivitet og innflytelse for både UNDS og det internasjonale miljøet. «The Funding Compact» vil føre til bedre budsjett ressurser for FNs utviklingsprogram. Finansiell støtte som ikke er øremerket øker utviklingsprogrammets fleksibilitet og feltorientering. Dette vil gjøre det mulig å respondere raskere og mer effektivt.

Et av målene av «The Funding Compact» er å øke synlighet, noe som fører til ansvarliggjøring av FN systemet i sin helhet. Dette fører også til at FNs utviklingssystem står i en bedre posisjon til å vise hvordan støtten til medlemsland brukes. Forbedring av evalueringssystemer kan også styrke tilliten mellom FN og medlemsland

«Funding Compact» støtter større samarbeid og nye partnerskap mellom FN organisasjoner, privat sektor og sivilsamfunnet. Mer fleksibel støtte vil gjøre det mulig å gjennomføre aktiviteter sammen og vil harmonisere samarbeidet i hele FN-systemet

Medlemsland og FNs utviklingssystem konsulterer sammen om spesifikke bidrag med konkrete og målbare indikatorer. Det er flere forskjellige måter å måle et program, både fra synspunktet til FN og medlemsland. Samtidig er politisk støtte essensielt for at «Funding Compact» skal føre til viktig forandringer. Både medlemsland og FN må videreformidle verdien av dette nye systemet til de som tar beslutninger. Med et budsjett på 32 milliarder dollar vil «Funding Compact» kunne gi det internasjonale miljøet et pålitelig og resultatfokusert FN-system

Forutsigbar og fleksibel støtte fra giverland gjør det mulig for FN å:

·       Utføre strategisk planlegging slik at «no one is left behind»

·       Finne nye løsninger

·       Handle raskt og effektivt når natur- eller humanitære katastrofer inntreffer

·       Samle ytterligere utviklings- og klimarelatert finansiell støtte

Det er viktig at alle i FNs utviklingssystem inngir tillit, slik at givere fortsetter å stole på oss. Vi må vise at vi er en effektiv og pålitelig partner. Så lenge vi fortsetter med dette er det ingen god grunn til at FN institusjonene ikke vil fortsette å motta samme type støtte som andre multilaterale organisasjoner. Til sammenligning er prosentandelen øremerket støtte til EU eller Verdensbanken betydelig mindre enn det som gis til FN. Det er ingen god grunn til at kjernestøtte til FN ikke kan økes på lik linje med støtten til disse organisasjonene

«The Funding Compact» er et ikke-bindene dokument som baseres på frivillig engasjement og et felles ansvar alle medlemsland har for å oppnå bærekraftsmålene. Ved å bruke en nytt finansieringsmekanisme for utviklingsarbeid kan FNs utivklingsprogram styrke multilateralisme, samt tillitten mellom medlemsland og FN.