မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄)

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄)

2015- April 8

The UNDP Myanmar Annual report 2014 describes the work conducted by UNDP in the areas of democratic governance; local governance and disaster resilience and environmental governance. The reports describes the achievements in these three main areas of work, and includes information on funding and partners.

The report has been published in both English and in the Myanmar language.

၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရာသီဥတုဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ အဓိက နယ်ပယ်သုံးခုမှ အောင်မြင်မှုများ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများနှင့် မိတ်ဖက်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အစီရင်ခံစာကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။