မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်း - ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်များ

မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်း - ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်များ

2020- March 31

လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (JCC)၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိ လွှတ်တော်သုံးရပ်၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအစည်းအရုံး (IPU) တို့သည် ‘မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်း - ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်များ’ ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လက်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သက်တမ်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို အချိန်ယူ၍ သုတေသနပြု လေ့လာခဲ့မှု၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ကျင့်သုံးမှု အလေ့အထများအကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံ၍တင်ပြထားရာ လွှတ်တော်များ၏ ဗျူဟာကျဦးတည်ချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၃ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ၊ ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၉၄ ဦးမှ ဖြေကြားပေးခဲ့သည့် မေးခွန်းလွှာမှ တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံကာ ပြုစုထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က UNDP/IPU မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းကို ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုများကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်အတွင်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ ကျင့်သုံးသော ထိရောက်သည့် အလေ့အထများကို ပျိုးထောင်ရန်နှင့်မျှဝေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ လွှတ်တော်များ၏ ဗျူဟာကျဦးတည်ချက် နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဤအစီရင်ခံစာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Document Type
Regions and Countries