Бизнес ба Хүний эрх хөтөлбөр- Монгол Улс дахь нээлтийн арга хэмжээний тэмдэглэл

MON

pdf (1MB)

Download

Бизнес ба Хүний эрх хөтөлбөр- Монгол Улс дахь нээлтийн арга хэмжээний тэмдэглэл

January 12, 2022

Энэхүү хөтөлбөрийг Европын Холбоо (ЕХ) -ны санхүүгийн дэмжлэгээр Монгол улс дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ) болон Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам (ГХЯ)-тай хамтран “Бизнес ба хүний эрх” Азийн бүсийн хөтөлбөр болон НҮБХХ-ийн Бангкок дахь бүсийн төвийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа билээ.
Document Type
Regions and Countries