កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ

ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍមនុស្ស កាត់បន្ថយវិសមភាព និងបង្កើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។

បេសកកម្មរបស់យើង

យូអិនឌីភី គឺជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយដែលតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ និងភ្ជាប់បណ្តាប្រទេសទៅនឹងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ និងធនធានដើម្បីជួយប្រជាជនកសាងជីវិតឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ យូអិនឌីភីនៅកម្ពុជាធ្វើការជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបា សហគមន៍សហគមន៍ ទីភ្នាក់ងារជំនួយពហុភាគី ម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគី និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ គោលបំណងសំខាន់របស់យូអិនឌីភីគឺដើម្បីគាំទ្រវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)។

អំពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៦

លាន

ចំនួនប្រជាជន (២០១៩)

១៧,៨

%

ប្រជាជនរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ (២០១៩)

១ ៦៤៣

ដុល្លារ

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប​សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (២០១៩)

០,៥៨១

សន្ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍​មនុស្ស (២០១៩)