Dalje unapređenje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema radi boljeg pružanja usluga

Jačanje zdravstvenog sistema u Crnoj Gori

Ukratko

Cilj faze 2 koja je u toku  je uspostavljanje sveobuhvatnog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IHIS) kako bi se postiglo puno unapređenje IT infrastrukture u zdravstvenom sektoru i omogućilo centralizovano i blagovremeno upravljanje i korišćenje pouzdanih podataka za strateško odlučivanje. Modernizacija sistema i unapređenje IT infrastrukture značajno će povećati njegovu efikasnost i rezultirati uštedama vezanim za održavanje i svakodnevni rad i na taj način olakšati značajna ulaganja u poboljšanje kvaliteta i standarda zdravstvenih usluga. 
 

Ključne aktivnosti:

 • Sprovođenje sveobuhvatne analize koja obuhvata analizu stanja postojećih informacionih sistema, odnosno mapiranje postojećih sistema, poslovnih procesa i tokova podataka;

 • Na osnovu rezultata sveobuhvatne studije definisanje e-Arhitektura nacionalnog zdravstvenog sektora;

 • Stvaranje institucionalnog i organizacionog okvira, kao i unapređenje relevantne legislative koja će osigurati održivost sistema;

 • Podrška izradi i usvajanju ključnih planskih dokumenata koji uključuju predloge za novu e-Arhitekturu nacionalnog zdravstvenog sistema;

 • Definisanje elektronskog zdravstvenog kartona (Electronic Health Record-EHR) i usvajanje standarda razmjene podataka;

 • Razvoj i implementacija centralnog informacionog sistema za razmjenu podataka i kontrolu poslovnih procesa;

 • Izrada i implementacija IS za upravljanje i razvoj procesa rada u Kliničkom centru Crne Gore;

 • Informatizacija Hitne medicinske pomoći;

 • Optimizacija i nadogradnja hardverske i softverske infrastrukture;

 • Izgradnja kapaciteta – (uključujući kontinuirane treninge, BI, analitiku). 

Kontekst

Rezultati analize koja je sprovedena tokom prve faze projekta ukazuju na to da je postojeći informacioni sistem u zdravstvenom sektoru nekompletan, fragmentiran i nedovoljno interoperabilan da bi pružio zadovoljavajuće informacije za efikasno upravljanje zdravstvenim sistemom. Analiza je takođe ukazala na neophodnost formiranja organizacione jedinice u Ministarstvu koja će se baviti poslovima upravljanja informacionim sistemom, informatičkim i analitičkim djelatnostima. Kao konačan rezultat, ključni planski dokumenti su izrađeni tokom prve faze projekta uključujući: i) Strategiju razvoja zdravstvenog informacionog sistema 2018-2023, koja uključuje predloge za novu e-arhitekturu sistema, definiše prioritetne projekte kao što je unapređenje IT infrastrukture u Kliničkom centru Crne Gore i nudi rešenja za integraciju svih postojećih zdravstvenih sistema. 

Očekivani rezultati

 • Završena informatizacija zdravstvenog sistema i sveobuhvatnog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IHIS), uključujući informatizaciju Kliničkog centra Crne Gore, Hitne medicinske pomoći, razvoj elektronskog zdravstvenog kartona, internu i eksternu integraciju sistema i dr;

 • Obavljena neophodna obnova hardverske i softverske infrastrukture;

 • Obezbijeđena podrška Ministarstvu zdravlja u cilju jačanja internih kapaciteta i transfera znanja kako bi se osigurala održivost IHIS-a.

Ključna dostignuća

 • Završena sveobuhvatna analiza. Na osnovu sveobuhvatne studije definisana je e-Arhitektura nacionalnog zdravstvenog sektora;

 • Ključna dokumenta koja mogu poslužiti kao okvir za implementaciju Akcionog plana i dalji razvoj IHIS-a pripremljena;

 • Obezbijeđen  institucionalni i organizacioni okvir kako bi IHIS bio održiv;

 • Izrađen i usvojen Okvir interoperabilnosti zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Razvijen nacrt strukture i sadržaja elektronskog zdravstvenog kartona (EHR-a) za dalju pravnu proceduru i izrađen projektni zadatak za softversku platformu za definisanje elektronskog zdravstvenog kartona;

 • Razvijen novi informacioni sistem za upravljanje i razvoj procesa rada u Kliničkom centru Crne Gore, implementacija je u završnoj fazi;

 • Optimizacija i nadogradnja hardverske i softverske infrastrukture- Završena nabavka i instalacija informatičke opreme i renoviranje i opremanje informatičkih prostorija KBC-a, neophodnih za nesmetano funkcionisanje novog IS-a;

 • Izgradnja kapaciteta – odvija se zajedno sa implementacijom novih softverskih rešenja.