Konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori

August 31, 2023

 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u cilju afirmacije koncepta nacionalnog brendiranja i realizacije aktivnosti predviđene Akcionim planom za 2023. godinu, u okviru Strategije razvoja nacionalnog brenda 20222026, raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA NAJLJEPŠU KRATKU PRIČU O CRNOJ GORI

 

1. Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je stvaranje proznog djela koje treba da odslikava autentičnost crnogorskog duha, države u kojoj se tradicija prepliće sa savremenim vrijednostima, bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, prirodnim ljepotama, kao i bogatom florom i faunom. Treba prikazati atraktivnu i uzbudljivu zemlju istaknutih junaka i gostoljubivih i zanimljivih ljudi, zemlju sa bogatom gastronomskom ponudom i povoljnim poslovnim ambijentom, koja predstavlja pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima u svijetu.

 

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je promocija nacionalnog brenda Crne Gore i isticanje posebnosti Crne Gore.

 

3. Uslovi konkursa

Pravo učešća na književnom konkursu imaju fizička lica starija od 18 godina, državljani i državljanke države Crne Gore, a učešće na konkursu je besplatno.

Na konkurs se mogu slati neobjavljene, originalne priče svih žanrova, napisane na crnogorskom jeziku, ćiriličkim ili latiničkim pismom. 

Moguće je učestvovati sa samo jednom kratkom pričom dužine do 10 000 karaktera (napisanom u Wordu – font „Times New Roman“ veličine 12, prored 1.5, margina „Justify“).

Priče koje nijesu poslate u skladu sa tehničkim uslovima konkursa neće biti razmatrane.

Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava od strane učesnika/učesnica ili trećih lica.

 

4. Način podnošenja radova

Priče se dostavljaju poštom u četiri primjerka, pod šifrom. Šifra treba da bude ispisana na poleđini omotnice u kojoj se priča šalje, kao i na prvoj stranici priče. U istu pošiljku treba ubaciti poseban koverat označen šifrom, sa zapečaćenim podacima o autoru/autorki: ime i prezime, adresa, broj telefona, imejl adresa i kratka biografija autora/autorke.

5. Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja glasi:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Direktorat za unapređenje konkurentnosti

Direkcija za nacionalni brend

Konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori – NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA

Rimski trg 46

81 000 Podgorica, Crna Gora

 

6. Trajanje konkursa 

Konkurs je otvoren od 4. avgusta do 30. septembra 2023. godine.

7. Kontakt podaci za pitanja

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marija Čvorović, načelnica Direkcije za nacionalni brend: marija.cvorovic@mek.gov.me.

  

8. Rok za otvaranje pristiglih konkursnih rješenja

Žiri će razmotriti pristigle radove u roku od 30 dana, a rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka iz tačke 6 ovog konkursa.

 

9. Nagrade

Za tri najbolja rada predviđene su novčane nagrade:

I – 300 eura,

II – 200 eura,

III – 100 eura. 

Nagrađene priče biće objavljene na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. 

 

10. Žiri

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma imenuje žiri koji će izabrati najbolje kratke priče.

Žiri čine predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i UNDP-a (u saradnji sa kojim se realizuje predmetni konkurs), kao i istaknuti crnogorski književnici/književnice.

Žiri za svoj rad dobija novčanu nadoknadu. 

Žiri zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje ili da proglasi samo prvo, samo drugo ili samo treće mjesto.

 

11. Ostale napomene

Rad mora biti autorsko djelo učesnika/učesnice i ne smije biti ranije objavljivan u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe.

Predajom konkursnog rješenja svaki/a učesnik/učesnica prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća  ostaje pohranjen u arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.