“LGAP-preduslov ostavarivanja rodne ravnopravnosti”: Dokument koji će ženama Bratunca pomoći da ostvare prava, a lokalnu zajednicu obavezati na ravnomjernu raspodjelu resursa

30 November 2022

 

U nazivu “Lokalni Gender Akcioni Plan-Preduslov ostavarivanja rodne ravnopravnosti” sadržan je i glavni cilj projekta s kojim su Udruženje žena “Priroda” Bratunac i Udruženje žena “MAJA” Kravica aplicirale i dobile podršku kroz program „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

“Svaka nevladina organizacija po vokaciji ima mandat da bude korektor i pomagač vladinim institucijama u implementaciji ili promjeni zakonskih rješenja, naravno vezano za svoju korisničku grupu. Stoga su naše dvije organizacije odlučile da apliciramo za ovaj projekat kako bismo zajedno sa relevantnim opštinskim organizacijama i institucijama izradili i donijeli Lokalni gender akcioni plan (LGAP), važan dokument i plan za  dostizanje ravnopravnosti polova na lokalnom nivou”, kaže Željana Pjevalica iz Udruženja žena “Priroda” Bratunac, potcrtavajući kako je važno da je lokalna zajednica prepoznala značaj jednog ovakvog dokumenta:

“Na 10. redovnoj sjednici Skupštine opštine Bratunac LGAP opštine Bratunac usvojen je jednoglasno”, sa zadovoljstvom ističe Željana Pjevalica, dodajući kako kao i svaki plan, i ovaj daje smjernice i konkretizuje aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju što olakšava rad uključenih aktera:

“Obzirom da se radi o ravnopravnosti polova, svaka organizacija, institucija na lokalnom nivou treba da svoje planove uskladi sa ovim planom, jer je to pitanje ne samo vezano za jednake mogućnosti, to je  pitanje demokratije, ekonomije, kulture, sporta, društva u cjelini i uopšte pitanje  ravnomjernog razvoja”, kaže, pojašnjavajući kako je planom predviđeno da se u periodu do 2027. godine, a sve u skladu sa nalazima analize stanja, naročit fokus stavi na rad na ekonomskom osnaženju žena, prevenciju nasilja u porodici i na povećanju društvenog angažmana žena, naročito u najmanjim jedinicama lokalne smouprave-mjesnim zajednicama:

“Prioritetne aktivnosti su vezane za izuzetno marginalizovane grupe žena kao što su žene sa sela, žene u riziku od nasilja i žene žrtve bilo kog oblika nasilja, te žene u socijalno ugroženim porodicama i porodicama sa osobama sa invaliditetom”.

Tokom same realizacije projekta, dodaje, imali su punu podršku svih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici:

“Prvo je načelnik opštine imenovao radnu grupu za izradu LGAP-a, koju čine predstavnice i predstavnice  organizacija i institucija. Odziv na daljnje aktivnosti je bio dobar, članovi i članice radne grupe kroz svoje učešće su dali doprinos u prikupljanju podataka potrebnih za analizu stanja, kao osnov za dalji rad i kreiranje ciljeva, mjera i aktivnosti”.

Govoreći o konkretnim aktivnostima, Željana Pjevalica ističe niz radionica koje su prije svega poboljšale znanje i vještine samih članova i članica grupe za rad na ovom dokumentu, te potom i participativan rad na njegovom kreiranju.

“Uslijedile su aktivnosti zagovaranja, odnosno sastanci sa odbornicima Skupštine, okrugli sto, medijska promocija, izrada  i distribucija promotivnih materijala. Sve je rezultovalo usvajanjem ovog dokumenta na sjednici skupštine i slijedi njegova daljnja realizacija”, kaže, ističući i pomoć Gender Centra Vlade Republike Srpske na obuci radne grupe i kreiranju dokumenta u skladu sa propisanom metodologijom.

Predstavnica Udruženja “Forum žena” i članica Opštinske gender komisije Dragana Đurić kaže kako je nakon što je saznala da su Udruženja “MAJA” i “Priroda” pokrenule inicijativu izrade i usvajanja LGAP-a, kao članica lobi grupe Komisije za ravnopravnost polova i aktivistkinja Udruženja „Forum žena“ prepoznala da može dati svoj doprinos:

“Ono što me motivisalo da učestvujem u aktivnostima jeste dugogodišnji rad na unapređenju položaja žena u lokalnim zajednicama gdje sam uvidjela da žene nemaju jednake mogućnosti kao muškarci u pristupu pravima i resursima i da su manje zastupljene na mjestima odlučivanja. Postojanje zakona, akcionih planova i strategija kojima se definiše rodna ravnopravnost, a koje su usvojene na državnom ili entitetskom nivou ne garantuju njihovu primjenu na lokalnom nivou, što je evidentno u svim sferama života i rada na lokalnom nivou”, kaže Dragana Đurić potcrtavajući kako postojanje LGAP-a kao formalno-pravnog dokumenta omogućava kako ženama tako i lokalnim nevladinim organizacijama da se na njega pozivaju kako bi žene ostvarivale svoja prava, a lokalnoj vlasti ukazuje i obavezuje ih na ravnomjernu raspodjelu resursa.

 

Šefica Odsjeka za društvene djelatnosti u Opštini Bratunac Olivera Čučić kaže kako je obzirom da više od 20 godina radi na poslovima saradnje sa NVO, imenovana da zajedno sa kolegicama i kolegama učestvuje u procesu izrade dokumenta:

“Učestvujući u radu radne grupe na više sastanaka i obuka, a uz puno učešće i drugih predstavnika i predstavnica javnog, privatnog i nevladinog sektora, izradili smo dokument u kome će se na jednom mjestu moći dobiti korisne informacije i smjernice za budući rad. Usvajanjem LGAP-a Opština Bratunac potvrđuje svoju opredijeljenost da kreira modernu i razvijenu lokalnu zajednicu. Meni lično dokument će puno koristiti za određivanje programskih područja prilikom raspisivanja Javnih poziva za projektno finansiranje nevladinih organizacija. Bukvalno, biće mi jedna od smjernica u budućem radu”.

Vršiteljica dužnosti načelnice Odjeljenja za finansije u Opštini Bratunac Snežana Marilović i članica radne grupe za izradu LGAP-a kaže kako je rado prisustvovala svim sastancima i radionicama organizovanim tokom realizacije projekta:

“Što se tiče iskustva u bavljenju pitanjima ravnopravnosti polova moram istaći da, kao i većina ljudi kojima možda posao nije za to direktno vezan, nisam imala priliku da se ozbiljnije bavim tim pitanjem, iako sam se s tim susretala kroz razne životne situacije. Kroz sve aktivnosti sam spoznala čitavu kompleksnost ove problematike, koliko su žene zaista u neravnopravnom položaju u raznim segmentima društva, i na neki način me “osvijestilo” da stvari posmatram drugim očima”, kaže, dodajući kako smatra da je “usvajanje LGAP-a i kontinuirano sprovođenje aktivnosti na unapređenju ravnopravnosti polova koje je LGAP predvidio za narednih pet godina i kasnije, značajno za sve, a naročito za žensku populaciju čiji će se položaj unaprediti u raznim segmentima društva - kroz podsticaje za poljoprivredu, preduzetništvo i druge oblasti”:

“Biće važan i za lokalnu samoupravu jer će pored svih prednosti za stanovništvo imati i značaj pri konkurisanju opštine za razne projekte koji doprinose razvoju opštine. Mnoge od aktivnosti navedenih u LGAP-u će lokalna samouprava upravo sprovoditi zajedno sa nevladinim organizacijama sa kojima je, i inače, uvijek imala dobru saradnju”, zaključuje.

Nada Simić koja je u vrijeme realizacije projekta bila direktorica Centra za socijalni rad Bratunac, radila je na izradi analize potrebne za izradu LGAP-a:

 “Analiza je, u najkraćem, pokazala da su žene i dalje u velikom broju žrtve rodno zasnovanog nasilja, kao i da su osobe ženskog pola više zastupljene u socijalno ugroženim kategorijama u odnosu na osobe muškog pola. Nadam se da će se usvajanjem LGAP-a osnažiti i unaprijediti položaj žena u onim oblastima u kojima su isključene kao posebna grupa, kao i poboljšati i olakšati saradnju između aktera u javnom, privatnom i civilnom sektoru kroz realizaciju aktivnosti za unapređenje stanja ravnopravnosti polova na području opštine Bratunac”, kaže Nada Simić, dodajući da su, uz dugogodišnje iskustvo, aktivnosti u kojima je učestvovala tokom realizacije projekta pozitivno uticale na dodatno unapređenje znanja i dobijanje šire slike o poziciji oba pola na području opštine Bratunac.

Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansirala je Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 880.000 USD, a proveo Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građankama i građanima u lokalnim zajednicama.