Transponiranje Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu i njen utjecaj na ekonomiju Bosne i Hercegovine

Transponiranje Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu i njen utjecaj na ekonomiju Bosne i Hercegovine

14 July 2021

Iako je plastika praktična, kada postane otpad utiče na kvalitet okoline i negativno se odražava na privredne aktivnosti poput turizma, ribolova i transporta. U okviru Evropskog zelenog plana, Evropska unija je fokusirana na stvaranje cirkularne ekonomije, u kojoj se plastika koristi na održive načine, reciklira i ne doprinosi stvaranju otpada ili zagađenja.

Krucijalan dio Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju je Direktiva (EU) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, s rokom za transponiranje u zakonodavstvo zemalja članica do jula 2021.

Ovaj Izvještaj rezultat je napora UNDP-a da podrži Bosnu i Hercegovinu u dostizanju Ciljeva održivog razvoja i kreiranju niskokarbonske, kružne ekonomije. Nudi pregled statusa transponiranja Direktive u pojedinim zemljama Unije i regiona Jugoistočne Evrope, kao i u Bosni i Hercegovini. Nadalje, izvještaj pruža procjenu utjecaja primjene ove Direktive na bosanskohercegovačku privredu, i pokazuje spremnost domaćih kompanija na prilagođavanje novim tržišnim i pravnim prilikama kroz nekoliko studija slučaja.