Puls ekonomije Bosne i Hercegovine - podaci su temelj odlučivanja

17 May 2020

Puls ekonomije Bosne i Hercegovine  - platforma za podatke o privredi, mjere ekonomskog oporavka i glas privatnog sektora

Podaci su temelj odlučivanja.

Bez visokokvalitetnih podataka koji pružaju prave informacije o pravim stvarima u pravo vrijeme, osmišljavanje efikasnih politika je gotovo nemoguće. Podaci o društveno-ekonomskim učincima pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, uključujući i stanje privatnog sektora, gotovo da ne postoje ili su veoma fragmentirani, ili nisu javno dostupni. I kada su dostupni, podaci se često prezentiraju na opširan i rigidan način, koji zahtijeva mnogo vremena za čitanje, što odvraća korisnike od uključivanja u informirane javne rasprave i provođenje analiza utemeljenih na činjenicama i otežava donosiocima odluka da procijene pravu vrijednost informacije.

Poboljšan pristup podacima i analizi podataka uz dobru vizualizaciju mogao bi značajno doprinijeti razumijevanju društveno-ekonomskih utjecaja pandemije, kao i formuliranju mjera odgovora i oporavka privrede koje se temelje na dokazima i koje se bave stvarnim potrebama pogođenih preduzeća u zemlji.

Kako UNDP mjeri puls privrede?

Kako bismo promovisali informisano donošenje odluka i kreiranje oporavka privrede zasnovano na stvarnim, dinamičkim podacima, UNDP u Bosni i Hercegovini radi na uspostavljanju interaktivne internetske platforme pod nazivom Puls ekonomije Bosne i Hercegovine. Vođeni potrebom da za praćenjem situacije u gotovo realnom vremenu tokom i nakon krize, uključivanjem što većeg broja aktera u donošenje odluka i prikupljanje podataka i otvaranjem podataka prema javnosti, "Puls" će biti "skladište" podataka koje prikupimo direktno od privatnog sektora i platforma znanja koja nudi pravovremene, otvorene i kvalitetne informacije o višestrukim aspekatima stanja ekonomije u Bosni i Hercegovini tokom i posle krize.

Šta može ponuditi Puls ekonomije?

Kroz kreiranje "Pulsa ekonomije", digitalnog prostora za prikupljanje i analizu podataka o stanju privrede, sakupljamo mišljenja i trendove u poslovanju većeg broja privrednih subjekata u našoj zemlji.  "Puls" pomaže i u izradi rapidne procjene uticaja pandemije na ekonomiju koju sprovodi UNDP u Bosni i Hercegovini.

Osnovne funkcionalnosti platforme bit će sljedeće:

  • Ključni ekonomski pokazatelji prikazani na interaktivan način
  • Registar svih mjera za odgovor i oporavak privrede koje su donešene na različitim upravnim nivoima u BiH
  • Prostor za javne konsultacije i ko-kreiranje mjera između privatnog sektora i donosilaca odluka
  • Prvi krug ispitivanja stanja privrede

U toku 10 dana mjeseca aprila kontaktirali smo preko 14.000 domaćih kompanija sa molbom da ispune anketu usmjerenu na procjenu uticaja krize uzrokovanje pandemijom na njihovo poslovanje. Na naših 28 pitanja u toku trajanja perioda ispitivanja odgovorilo je 1.022 preduzeća iz cijele zemlje i različitih djelatnosti. Ovdje ćemo predstaviti osnovne rezultate ispitivanja, dok oni ne budu uključeni u platformu "Puls ekonomije".

Puls ekonomije

Glavna djelatnost

Da li je kompanija nastavila obavljati redovnu djelatnost u trenutnoj kriznoj situaciji

Nivo ostvarenog prometa

Očekivanja - poslovanje u aprilu 2020

Očekivanja - poslovanje u aprilu 2020

Očekivanja - poslovanje u naredna 3 mjeseca

Promjene prodajnih cijena

Osiguranost narudžbi

Stanje dotoka sirovina i materijala

Povezivanje sa nadležnim institucijama

Korištenje mjera-olakšica

Sjedište kompanije

Upravni nivo

Naredni koraci

Kao što vidite, došli smo do velikog broja podataka o stanju privrede u Bosni i Hercegovini. Šta je iduće?

  • detaljna ekonomska analiza podataka prikupljenih kroz prvo istraživanje
  • kreiranje platforme "Puls ekonomije" na kojoj će podaci biti interaktivno prikazani
  • provođenje još najmanje dva kruga istraživanja sa privatnim sektorom da bi se utvrdili trendovi i tendencije oporavka