Grad Gradiška: Rezultati Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na objekte individualnog stanovanja

SolarCET projekat

26 May 2023

 

Projekat “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) koji finansira Vlada Republike Slovačke, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), objavljuje rezultate Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području grada Gradiška. Poziv je realizovan u saradnji sa Gradom Gradiška, i uz podršku UNDP-ovog projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Ovaj javni poziv je raspisan 25. oktobra 2022. godine, a po isteku roka za dostavljanje prijava produžen je do 5. decembra 2022. godine, nakon čega je evaluaciona komisija pregledala i bodovala pristigle prijave, u skladu sa propisanim opštim i tehničkim kriterijima koji su bili navedeni u samom pozivu. Opšti kriterij podrazumijevao je kompletnost dostavljene dokumentacije, dok su tehnički kriteriji uključivali omjer sufinansiranja ugradnje solarnog sistema od strane podnosilaca prijave, korištenje stambenog prostora (broj korisnika po m2), godišnju potrošnju električne energije i korištenje toplotne pumpe. Pored toga, prednost su imale žene vlasnica objekta individualnog stanovanja kao i domaćinstva u kojima žive osobe mlađe od 35 godina.

Uvidom u sve prijave i navedene kriterije, odabrano je ukupno devet (9) vlasnika/ca stambenih objekata individualnog stanovanja sa područja grada Gradiška, koji će tokom 2023. godine dobiti tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za lične potrebe.

U slučaju da neki od prvorangiranih korisnika/ca s finalne rang liste odustane, korisnici sa dolje navedene rezervne rang liste (po napisanom redoslijedu) će dobiti preporuku za subvenciju.

Cilj ovih aktivnosti je potaknuti građane, vlasnike/ce privatnih objekata, da koriste solarne panele kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, smanjenju emisije stakleničkih plinova, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini. 

Slijedi konačna rang lista rezultata Javnog poziva:

Rb. Podnosilac prijave
1. Dragan Plotan
2. Vehid Dindić
3. Marija Cvjetković
4. Nenad Ljuboja
5. Nikola Soldatić
6. Sakib Dindić
7. Vahid Dindić
8. Đoko Sarajlić
9. Darko Borojević

Rezervna rang lista:

Rb. Podnosilac prijave

1. Savo Lendić
2. Željko Sudar
3. Vinko Perić
4. Miloš Trkulja

Napomena:

Podnosioci prijava koji se ne nalaze na ovim rang listama nisu ispunili uslove Javnog poziva. Sva lica koja su se prijavila na ovaj Javni poziv imaju pravo prigovora UNDP-u i Projektnoj implementacionoj jedinici, u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na internet stranici Grada Gradiška i UNDP-a. Odluka Komisije za prigovore je konačna i objavljuje se na internet stranici Grada Gradiška i UNDP-a, u roku od pet dana od prijema prigovora.

Prigovori sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Gradiška
ul. Vidovdanska 1a
Projektna implementaciona jedinica (PIU)
78400 Gradiška

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prigovor na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Gradiška“. Na poleđini koverte potrebno je navesti pun naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca prigovora.