Uspješno uspostavljen web portal "Ekonomska diplomatija"

Piše: Ivana Šarić

17 July 2022

Portal Ekonomske diplomatije  je bio prvi projekt na kojem sam radila  nakon što sam se pridružila timu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.  Kao i svaki projekt, rad na ovom projektu je u samom početku bio zaista izazovan i pun nedoumica koje je bilo neophodno prevazići. 

S jedne strane, zaposlenima u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) Bosne i Hercegovine bilo je u nekim momentima jako teško artikulirati zahtjeve prema implementatoru, a s druge strane kompanija koja je implementirala rješenja imala je dosta poteškoća u implementaciji zahtjeva obzirom da nisu imali prijašnjeg iskustva u razvoju ovako kompleksne platforme. 

Za naš tim i mene osobno bio je veliki izazov sagledati kompleksnu diplomatsko-konzularnu mrežu i ulogu Ministarstva vanjskih poslova u cijelom ovom procesu. 

Jedan od dodanih izazova koji se morao riješiti je i uspostava  komunikacije sa diplomatsko-konzularnom mrežom (preko 140 DKP-ova), osiguranje njihove angažiranosti  u cjelokupnom procesu  i otpor zaposlenih promjenama i uvođenje novih digitalnih rješenja.

Međutim, stručnim i predanim radom zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova (Tanja Milašinović), zalaganjima  kompanije koja je implementirala sam projekat, te  predanog angažmana od strane tima projekta „Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH“, UNDP je, u suradnji sa MVP-om, uspješno  implementirao web portal „Ekonomska diplomatija” koji će omogućiti i pojednostaviti rad diplomatsko-konzularnih odjela i otvoriti tržište za BiH kompanije  u cijelom svijetu.  

Web portal „Ekonomske diplomatije“ omogućava:

 • Podršku cjelokupnoj ekonomskoj međunarodnoj saradnji Bosne i Hercegovine, uključujući trgovinu, investicije i politike, a sve u cilju  smanjenje trgovinskih barijera i izgradnje  jedinstvenog ekonomska tržišta,
 • Podršku diplomatskim misijama Bosne i Hercegovine u aktivnostima ekonomske diplomacije, što uključuje praćenje i izvještavanje o ekonomskim politikama u stranim zemljama i davanje savjeta vladama kako da utiču i iskoriste ekonomski interes u pogledu izvoza, investicija  i kreditiranja.
 • Pružanje podrške bosanskohercegovačkim kompanijama u zemlji domaćinu i pružanje podrške mogućnostima direktnih stranih ulaganja, u vidu pravne pomoći i podrške kada je to potrebno; podržavanje osnivanja podružnica u stranim zemljama, kao i pružanje podrške stranim investitorima zainteresiranim za ulaganje u BiH; suradnja sa lokalnim kompanijama i organizacijama koje mogu biti partneri sa bh. biznisima i partnerstvo sa drugim organizacijama kako bi se podržao razvoj bh. ekonomije; umrežavanje sa bosanskohercegovačkim kompanijama kako bi se razumjeli njihovi problemi/prioriteti, kao i podijelili informacije o mjerama ekonomskih stimulacija u zemlji domaćinu, itd.
 • Podrška kompanijama u Bosni i Hercegovini da internacionaliziraju svoje poslovanje, podrška izvoznim aktivnostima, podizanje svijesti o tržišnim prilikama u zemlji domaćinu i organiziranje virtuelnih i nevirtuelnih sastanaka između bosanskohercegovačkih kompanija i industrijskih udruženja u zemlja domaćinu, promoviranje proizvoda, usluga i radova bh kompanija.
 • Podrška internom radu Sektora za bilateralnu saradnju MVP-a BiH  u razmjeni informacija između sjedišta i diplomatskih misija, distribuciji uputstava i planova aktivnosti i praćenju njihovog izvršenja.
 • Pristup informacijama o stranim ulaganjima u Bosni i Hercegovini, te povezivanje sa informacijama o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine koje pruža Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koji će kroz ovu platformu predstaviti postojeće trgovinske sporazume, objaviti kontakt osobe i institucije koje mogu pružiti više informacija o konkretnom sporazumu.
 • Informacije o turizmu u Bosni i Hercegovini i mapiranje dijaspore sa dvostrukom prezentacijom: 
 • o    mapiranje uspješnih preduzeća iz dijaspore, udruženja dijaspore i pojedinaca koji mogu služiti kao neslužbeni instrument podrške bosanskohercegovačkim kompanijama koje se žele proširiti na strana tržišta, 
 • o    mehanizama za podršku ulaganja dijaspori koja započinje posao u Bosni i Hercegovini usmjeravanjem korisnika prema FIPA-i, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, entitetskim vladinim organizacijama i različitim međunarodnim projektima koji pružaju podršku u ovom procesu.
 • Unos ekonomskih profila zemalja sa osnovnim informacijama o porezima, regulativi vezanoj za poslovanje , tenderima i javnim konkursima, sajmovima, informacije o suradnji sa BiH (registrirane kompanije iz BiH, poslovanje udruženja firmi iz BiH…)  i ostalim relevantnim podacima koje mogu olakšati bh. kompanijama poslovanje u zemljama u inostranstvu.
 • Pregled diplomatskih misija BiH, sa mrežom počasnih konzula i bilateralnih poslovnih klubova koji imaju za cilj bližu ekonomsku saradnju između BiH i određene zemlje. 

Kroz ovu platformu je uspostavljena i elektronska razmjenu informacija sa Upravom za neizravno oporezivanje BiH koja je omogućila MVP-u uvid u registar poslovnih subjekta kako bi imali mogućnost  validacije  podataka koje unose bosanskohrcegovačke kompanije  u procesu registracije.

Nadam se da ćemo implementacijom ovog projekta uspjeti pomoći kompanijama u BiH da plasiraju svoje usluge i proizvode na lakši način u inostranstvu, te da ću imati priliku sa našim timom raditi na novim projektima koji će omogućiti digitalnu transformaciju javnog sektora u BiH. Također se nadam da ću imati priliku surađivati u budućnosti  sa sjajnim timom iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.