Grad Prijedor: Rezultati Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na objekte individualnog stanovanja

SolarCET projekat

26 May 2023

 

Projekat “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) koji finansira Vlada Republike Slovačke, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), objavljuje rezultate Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području grada Prijedora. Poziv je realizovan u saradnji sa Gradom Prijedor, i uz podršku UNDP-ovog projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Ovaj javni poziv je raspisan 26. oktobra 2022. godine, a po isteku roka za dostavljanje prijava produžen je do 6. decembra 2022. godine, nakon čega je evaluaciona komisija pregledala i bodovala pristigle prijave, u skladu sa propisanim opštim i tehničkim kriterijima koji su bili navedeni u samom pozivu. Opšti kriterij podrazumijevao je kompletnost dostavljene dokumentacije, dok su tehnički kriteriji uključivali omjer sufinansiranja ugradnje solarnog sistema od strane podnosilaca prijave, korištenje stambenog prostora (broj korisnika po m2), godišnju potrošnju električne energije i korištenje toplotne pumpe. Pored toga, prednost su imale žene vlasnica objekta individualnog stanovanja kao i domaćinstva u kojima žive osobe mlađe od 35 godina.

Uvidom u sve prijave i navedene kriterije, odabrano je ukupno devet (9) vlasnika/ca stambenih objekata individualnog stanovanja sa područja grada Prijedor, koji će tokom 2023. godine dobiti tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za lične potrebe.

U slučaju da neki od prvorangiranih korisnika/ca s finalne rang liste odustane, korisnici sa dolje navedene rezervne rang liste (po napisanom redoslijedu) će dobiti preporuku za subvenciju.

Cilj ovih aktivnosti je potaknuti građane, vlasnike/ce privatnih objekata, da koriste solarne panele kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, smanjenju emisije stakleničkih plinova, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini.

Slijedi konačna rang lista rezultata Javnog poziva:

Rb. Podnosilac prijave

1. Vanja Rađenović
2. Predrag Grujić
3. Dragoljub Milojica
4. Dalibor Tejić
5. Dragan Savanović
6. Zoran Knežević
7. Radovan Surtov
8. Edita Velić
9. Rajko Surtov

Rezervna rang lista:

Rb. Podnosilac prijave

1. Vlado Radinović
2. Dario Dodoš
3. Đorđe Sločuk
4. Nataša Egić

Napomena:

Podnosioci prijava koji se ne nalaze na ovim rang listama nisu ispunili uslove Javnog poziva. Sva lica koja su se prijavila na ovaj Javni poziv imaju pravo prigovora UNDP-u i Projektnoj implementacionoj jedinici, u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na internet stranici Grada Prijedor i UNDP-a. Odluka Komisije za prigovore je konačna i objavljuje se na internet stranici Grada Prijedor i UNDP-a, u roku od pet dana od prijema prigovora.

Prigovori sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Prijedor
ul. Trg oslobođenja 1
Projektna implementaciona jedinica (PIU)
79101 Prijedor 

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prigovor na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Prijedora“. Na poleđini koverte potrebno je navesti pun naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca prigovora.