Grad Cazin: Rezultati Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na objekte individualnog stanovanja

SolarCET projekat

26 May 2023

 

Projekat “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) koji finansira Vlada Republike Slovačke, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), objavljuje rezultate Javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području grada Cazina. Poziv je realizovan u saradnji sa Gradom Cazinom, i uz podršku UNDP-ovog projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Ovaj javni poziv je raspisan 28. oktobra 2022. godine, a po isteku roka za dostavljanje prijava produžen je do 12. decembra 2022. godine, nakon čega je evaluaciona komisija pregledala i bodovala pristigle prijave, u skladu sa propisanim opštim i tehničkim kriterijima koji su bili navedeni u samom pozivu. Opšti kriterij podrazumijevao je kompletnost dostavljene dokumentacije, dok su tehnički kriteriji uključivali omjer sufinansiranja ugradnje solarnog sistema od strane podnosilaca prijave, korištenje stambenog prostora (broj korisnika po m2) i godišnju potrošnju električne energije. Pored toga, prednost su imale žene vlasnica objekta individualnog stanovanja kao i domaćinstva u kojima žive osobe mlađe od 35 godina.

Uvidom u sve prijave i navedene kriterije, odabrano je ukupno dvadeset jedan (21) vlasnika/ca stambenih objekata individualnog stanovanja sa područja grada Cazina, koji će tokom 2023. godine dobiti tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za lične potrebe. 

Cilj ovih aktivnosti je potaknuti građane, vlasnike/ce privatnih objekata, da koriste solarne panele kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, smanjenju emisije stakleničkih plinova, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini.

Slijedi konačna rang lista rezultata Javnog poziva:

Rb. Podnosilac prijave
1. Refik Rošić
2. Asmir Duraković
3. Suad Toromanović
4. Jasmina Mujakić
5. Dževad Hadžisadiković
6. Ismet Đuzelić
7. Suzana Sabljaković
8. Selim Porčić
9. Enis Budimlić
10. Halil Kapić
11. Rahman Omerčević 
12. Azra Japić
13. Muhiba Pjanić
14. Said Mujakić
15. Esad Hozanović
16. Ćazim Budimlić
17. Muamer Mujić
18. Irfan Bajramović
19. Razim Halkić
20. Bešir Bajramović
21. Asim Šepić

Napomena:

Podnosioci prijava koji se ne nalaze na rang listi nisu ispunili uslove Javnog poziva. Sva lica koja su se prijavila na ovaj Javni poziv imaju pravo prigovora UNDP-u i Projektnoj implementacionoj jedinici, u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na internet stranici Grada Cazina i UNDP-a. Odluka Komisije za prigovore je konačna i objavljuje se na internet stranici Grada Cazina i UNDP-a, u roku od pet dana od prijema prigovora.

Prigovori sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Cazin
ul. Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Projektna implementaciona jedinica (PIU)
77220 Cazin

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prigovor na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina“. Na poleđini koverte potrebno je navesti pun naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca prigovora.