UN Standards of Conduct for Business

UN Standards of Conduct for Business

January 14, 2021

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights set clear standards for the private sector to respect international human rights. The UN Global Compact provides a platform for companies to implement these standards and to advance them in the broader community. 

Standardet e Sjelljes Për Biznesin: Adresimi i diskriminimit ndaj personave LGBTIQ+ 

Parimet Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut vendosin
standarde të qarta për respektimin e të drejtave ndërkombëtare të njeriut në
sektorin privat. UN Global Compact ofron një platformë për kompanitë që ato
t’i zbatojnë këto standarde dhe t’i çojnë edhe më tej në komunitet.  
 

Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics