Raporti i analizës së rrezikut dhe vlerësimit të riskut të fatkeqësive natyrore për Bashkinë e Lezhës

Raporti-risku.pdf

pdf (1MB)

Download

Raporti i analizës së rrezikut dhe vlerësimit të riskut të fatkeqësive natyrore për Bashkinë e Lezhës

August 2, 2021

The Report presents the assessment of the risk of natural disasters in the Municipality of Lezha. The Report is based on a methodology and international experiences in the field of disaster risk reduction, mainly developed by UNDP. The Report was prepared by Co-Plan, with the contribution and assistance of the Municipality of Lezha, the prefecture of Lezha, and UNDP in Albania.
Ky raport përmban vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore në Bashkinë Lezhë. Raporti është
bazuar në metodologji dhe eksperienca ndërkombëtare në fushën e zvogëlimit të riskut të zhvilluara
kryesisht nga UNDP. Raporti u përgatit nga Co-Plan, me kontributin dhe mbështetjen e Bashkisë Lezhë, Prefekturës Lezhë, dhe UNDP në Shqipëri.