Protocol on managing domestic sexual violence cases at local level through the Coordinated Referral Mechanism (CRM)

Protokoll i menaxhimit të rasteve të dhunës seksuale tek të rriturat/ të rriturit, në nivel vendor përmes qasjes shumësektoriale të koordinuar

Protocol on managing domestic sexual violence cases at local level through the Coordinated Referral Mechanism (CRM)

pdf (1MB)

Download

Protocol on managing domestic sexual violence cases at local level through the Coordinated Referral Mechanism (CRM)

July 21, 2022

The protocol aims to assist local authorities at municipal level, members of the CRMs responsible for prevention and management of Sexual Violence cases, in particular members of the Multidisciplinary Technical Team (MTT), in adequately handling DV cases.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals