Local Governance Mapping in Albania 2020

Local Governance Mapping in Albania 2020

June 15, 2020

LOCAL GOVERNANCE MAPPING IN ALBANIA 

The “2nd Local Governance Mapping in Albania” is a national survey combining citizens’ perceptions and municipal officials’ accounts on four Good Governance dimensions: Effectiveness and Efficiency, Transparency and Rule of Law, Accountability and Participation & Citizens Engagement. Out of the four governance dimensions, municipalities fare better in Effectiveness and Efficiency, jumping from 60 to 64 out of the 100 points in 2020, followed by Transparency & Rule of Law marking an improvement from 56 to 59/100.  Accountability and Participation & Citizens Engagement remained at their previous levels, with respective scores of 59/100 and 50/100. 

VLERESIMI I QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI 

“Vlerësimit i dytë të situatës së qeverisjes vendore në Shqipëri," eshte një studim kombëtar i cili kombinon perceptimet e qytetarëve dhe zyrtarëve të bashkive mbi katër dimensione të Mirëqeverisjes: Efektiviteti & Efikasiteti, Transparenca dhe Sundimi i Ligjit, Llogaridhënia dhe Pjesëmarrja & Angazhimi Qyetar. Ndër të katër dimesionet e qeverisjes, bashkitë vlerësohen më mirë në dimesionin e Efektivitetit & Efikasitetit, duke kapërcyer  nga 60 në 64 pikë nga 100 të mundshme, ndjekur nga Transparenca dhe Sundimi i Ligjit i cili ka shënuar një përmirësim nga 56 – 59/100 pikë krahasimisht me vitin 2016.  Llogaridhënia dhe Pjesëmarrja & Angazhimi Qyetar qëndrojnë në po të njëjtat nivele, me vlerësime respektive 59/100 dhe 50/100 pikë.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals