Kuadri ligjor dhe sfidat për funksionimin e fondit social në juridiksionin vendor

Kuadri ligjor dhe sfidat për funksionimin e fondit social në juridiksionin vendor

KUADRI LIGJOR DHE SFIDAT PER FUNKSIONIMIN E FONDIT SOCIAL NË JURIDIKSIONIN VENDOR

pdf (1MB)

Download

Kuadri ligjor dhe sfidat për funksionimin e fondit social në juridiksionin vendor

July 24, 2023

KUADRI LIGJOR DHE SFIDAT PËR FUNKSIONIMIN E FONDIT SOCIAL NË JURIDIKSIONIN VENDOR 

Ky raport analizon kuadrin ligjor dhe praktikën lidhur me ngritjen dhe funksionimin e fondit social dhe planet sociale në nivel vendor; identifikon problemet e funksionimit të fondit social në nivel të qeverisjes vendore; ofron rekomandime konkrete për përmirësime ligjore dhe praktike sa i përket mbështetjes financiare nga fondi social për shërbime të kujdesit shoqëror në nivel të bashkive.


LEGAL FRAMEWORK AND CHALLENGES FOR THE FUNCTIONING OF THE SOCIAL FUND AT THE LOCAL LEVEL 

This report analyzes the legal framework and practice related to the establishment and functioning of the social fund and social plans at the local level; identifies the challenges in the functioning of the social fund at the local government level; offers concrete recommendations for legal and practical improvements regarding the financial support from the social fund for social care services at the municipality level.