Komentarit i Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

Komentarit i Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” .

Komentarit i Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

pdf (1MB)

Download

Komentarit i Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

June 22, 2022

Komentarit i Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” ju vjen në ndihmë të gjithë profesionistëve të sistemit të drejtësisë, punonjësve të policisë së shtetit dhe të administratës publike qendrore e vendore, avokatëve dhe organizatave të shoqërisë civile, dhe aktorëve të tjerë interesi, për zbatimin e tij me efikasitet, duke përmbushur të gjitha detyrat që burojnë prej tij.