Infographics on Mapping of Social Care Services in Albania

Infographics on Mapping of Social Care Services in Albania

December 17, 2021

This is an infographic with main data drawn from the study on “Mapping of Social Services in Albania”, which presents the distribution of social care services by typology, source of funding, beneficiary groups and type of provider institution, based on administrative data collected directly from the 61 municipalities of the country.  

Ky është një infografik me të dhënat kryesore të nxjerra nga studimi “Hartëzimi i Shërbimeve Sociale në Shqipëri”, i cili paraqet shpërndarjen e shërbimeve të kujdesit shoqëror sipas tipologjisë, burimit te finacimit, grupeve përfituese dhe llojit të institucionit ofrues. Të dhënat administrative për këtë raport janë mbledhur drejtpërdrejtë nga të 61 bashkitë e vendit.