Dokument i Politikës dhe Procedurave për Eliminimin e Dhunës, Ngacmimit dhe Ngacmimit Seksual, Universiteti i Tiranës

Dokument i Politikës dhe Procedurave për Eliminimin e Dhunës, Ngacmimit dhe Ngacmimit Seksual, Universiteti i Tiranës

Dokument i Politikës dhe Procedurave për Eliminimin e Dhunës, Ngacmimit dhe Ngacmimit Seksual, Universiteti i Tiranës

pdf (1MB)

Download

Dokument i Politikës dhe Procedurave për Eliminimin e Dhunës, Ngacmimit dhe Ngacmimit Seksual, Universiteti i Tiranës

July 13, 2022

Ky dokument ka si qëllim:

i) të angazhojë Universitetin e Tiranës, për të krijuar, garantuar dhe promovuar një mjedis të sigurtë duke parandaluar, reduktuar dhe eliminuar çdo formë të dhunës, ngacmimit, ngacmimit seksual dhe abuzimit me autoritetin;

ii) të përcaktojë rregullat dhe procedurën për të parandaluar dhe adresuar dhunën, ngacmimin, ngacmimin seksual dhe abuzimin me autoritetin;

iii) të sigurojë për studentët, personelin e Universitetit dhe publikun, mekanizmat për të adresuar dhunën, ngacmimin, ngacmimin seksual dhe abuzimin me autoritetin nga personeli i UT-së, gjatë ushtrimit të funksionit të tyre publik;

iv) të ndërgjegjësojë  personelin dhe studentët për evidentimin sa më të lehtë dhe më të qartë të situatave që lidhen me ngacmimin, ngacmimin seksual dhe abuzimin me autoritetin në vendin e  punës si dhe me mënyrat e teknikat e ndalimit dhe parandalimit të tyre.